Du er her: Hjem / Eiendomsskatt

Innhold

  Eiendomsskatt

  Beregning, terminer og fritak

  Eiendomsskatt fastsettes i tråd med vedtatt reglement med 3 promille for bolig- og fritidseiendommer, og 5 promille på næringseiendommer og verker/bruk.

  Terminer
  Eiendomsskatten er fastsatt i kommunestyret til å skrives ut i 3 terminer i året.

  Eiendomsskatteliste
  Eiendomsskatteliste blir lagt ut til offentlig gjennomsyn i 3 uker fra 1.mars.

  Søknader om fritak
  Eier, trygdet, som ikke har inntekt over 2G, kan få fritak ved søknad.

  Søknadskjema om fritak eiendomskatt for trygdede

  For eiendom der det er flere eiere, gjelder den samlede inntekt som grunnlag for søknad fritak. Fritak gjelder for ett år av gangen.

  Eier som er berettiget bostøtte bes ta kontakt med eiendomsskattekontoret for fritak for eiendomsskatt.

  Kommunen har vedtatt nytt takstreglement med skattesoner.

  Takstreglement

  Takstreglement

  Vedtekter eiendomsskatt

  Kart over skattesoner

  Kart over de ulike skattesonene finner du her:  

  Skattesoner bolig og næringseiendommer

  Skattesoner bolig- og næringseiendommer Follum

  Skattesoner fritidseiendommer

  Hvordan blir taksten?

  Taksten skal gi et anslag på omsetningsverdien av eiendommen i 2008. Eiendomsskattetaksten kan ikke sammenliknes med en vanlig takst utarbeidet av en takstmann. Eiendomsskattetaksten gir et grovt anslag på verdien basert på utvendig oppmåling.

  Det er fem forhold som påvirker taksten:

  Arealet på tomt og bygninger

  Tomten måles opp i kvadratmeter. Regulerte og bebygde tomter får en høyere takst enn uregulerte og ubebygde tomter. Det er også en høyere takst for de første 1 000 kvadratmeter tomt enn for resten. For bygningene er det bruksarealet (BRA) som blir målt. Hovedetasjene får en høyere takst enn sokkel, kjeller og loft.

  Bygningstype

  Leiligheter får høyest takst. Eneboliger, rekkehus og hytter får en litt lavere takst, mens garasjer og uthus får den laveste taksten. Forretningsbygg får en høyere takst enn industribygg.

  Hvor i kommunen eiendommen ligger

  Kommunen er delt inn i fire soner for bolig/næring og to soner for hytter. Blant annet ligger boliger i Nes og Sokna i sonen hvor taksten er lavest, mens Hønefoss, Heradsbygda og Haugsbygd ligger i sonen med høyest takst. For hytter er bl.a. Vikerfjell, Samsjøen, Ringkollen og eiendommer langs Tyrifjorden/Steinsfjorden i sonen med høyest takst, mens resten av kommunen utgjør en sone med lavere takst.

  Standarden på bygningene

  Dette er en skjønnsmessig vurdering der det tas hensyn til bygningens alder og standard slik den framstår fra utsiden.

  Beliggenheten til tomt og bygninger

  Dette er en skjønnsmessig vurdering der det tas hensyn til tomten og bygningens beliggenhet. Utsikt er eksempel på en faktor som kan øke taksten, mens for eksempel trafikkstøy kan redusere taksten.

  Industrieiendommer

  Her benyttes også andre kriterier i verdifastsettelsen, og det vil ofte være nødvendig med innvendig besiktigelse.

  Definisjoner

  Definisjon av bruksareal

  Definisjon av etasjetype

  Ofte stilte spørsmål

  Er det noen som slipper skatt?

  Nybygde boliger er fritatt for eiendomsskatt de første seks årene etter at ferdigattest foreligger. Landbrukseiendommer med unntak av bygninger som benyttes som bolig eller hytte er fritatt for eiendomsskatt, og statlige og kommunale eiendommer er også fritatt. bygninger under 15 kvadratmeter blir ikke taksert.

  Kommunen fritar eiendom for eiendomsskatten der eier er berettiget til bostøtte. Fritaket gjelder for et år av gangen.

  Hvordan er beregningen av bruksareal på våningshus, kårbolig og lignende bygninger med boligdel?

  Våningshus, kårbolig og lignende bygninger med boligdel på landbrukseiendom beskattes som bolig, men begrenset til maksimalt 200 m² pr bygning.

  Det er bruksarealet før reduksjon for etasjefaktor som er grunnlaget for beregningen. Det betyr at bygninger med samlet areal på over 200 m², har verdigrunnlag kr. 1 800 000,-.

  Kan fakturaen splittes mellom person og firma?

  Nei. Per i dag splitter vi ikke fakturaer på eiendomsskatt.

  Både mannen min og jeg har fått brev om eiendomsskatt på huset vårt. Skal vi legge sammen summen i de to brevene?

  Nei. Der hvor flere eier en eiendom sammen, vil alle eierne få et brev om taksten og skatten.

  Årsaken er at man har ønsket at alle eierne skal informeres. Det er kun en av eierne som får tilsendt regning for skatten, og det er den oppgitte summen i brevet som gjelder. 

  Skal jeg betale eiendomsskatt når jeg har en festetomt?

  Ja. Selv om du har festetomt skal du betale eiendomsskatt.

  Er etasjeskillere og trappeganger regnet som bruksareal?

  Ja, trappeoppganger og etasjeskillere i leilighetskomplekser, bygårder og borettslag og lignende, regnes som bruksareal.

  Klage på grunnlag for eiendomsskatt

  Du kan klage på skattetaksten hvert år i de 10 årene takstene gjelder for, men man kan ikke klage på samme ting to ganger.

  Klagen må være skriftlig og sendt kommunen innen 6 uker etter at skattelistene ble lagt ut, det vil si 12. april.

  Du kan bruke dette vårt klageskjema eller skrive en klage på egen hånd.

  Klageskjema

  Saksbehandling

  Alle klager blir først behandlet av sakkyndig nemnd. Den sakkyndige nemnda kan endre taksten i skattyters favør. I motsatt fall oversendes begjæringen til den sakkyndige ankenemnd.

  Den sakkyndige ankenemnda avholder overtakst etter forutgående besiktigelse. Den sakkyndige ankenemnda kan prøve alle sider av saken og kan endre taksten til skattyters ugunst.

  Når klagebehandling og retting er utført, blir vedtak og nye takster sendt til de som har innsendt klage/retting.

  Retting av grunnlag for eiendomsskatt

  Ringerike kommune ønsker at eiendomsskattetaksten skal være korrekt, og vi ønsker at eventuelle feil blir rettet.

  Her er en sjekkliste for å se om grunnlaget er korrekt.

  Du kan bruke klageskjema for å melde retting.

  Når retting er utført, blir vedtak og nye takster sendt til deg.

  Faktura

  Eiendomsskatten faktureres i 3 terminer i året. Disse har forfall 20.mars, 20. juni og 20.oktober

  Har du problemer med å betale eiendommskatten? 

  Ta kontakt med Kommunal innkreving.

  Kontakt oss

  Helge Myhren, ingeniør eiendomsskatt

  Mobil 974 94 632

  Siste endret: 28.09.2018

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?