Du er her: Hjem / Endring av eiendom og grenser

Innhold

  Endring av eiendom og grenser

  Deling av eiendom

  Ønsker du å dele fra en ny tomt, må du søke om opprettelse av ny grunneiendom. Ved opprettelse av ny grunneiendom blir det etablert en ny selvstendig eiendom med eget gårds- og bruksnummer.

  Opprettelse av ny grunneiendom innebærer to tjenester/prosesser:

  • Tillatelse til opprettelse av ny grunneiendom (deling) etter Plan- og bygningsloven (PBL) og eventuelt Jordloven
  • Oppmålingsforretning (grensepunktene blir merket, nye grenser registreres i eiendomsregisteret og nytt bruksnummer tinglyses)

  Dersom søknaden avviker fra reguleringsplanen eller kommuneplan, må du også søke om dispensasjon eller endring av reguleringsplan, som behandles av Byggesak

  Søknad om deling av eiendom

  Dette må sendes inn ved deling av eiendom:

  • Utfylt søknadsskjema undertegnet av eiendommens eier. Andre som søker på vegne av hjemmelshaver må fremlegge fullmakt, firmaattest, skifteattest eller lignende. Veiledning til søknadsskjema. 
  • Målholdig kart med rutenett i målestokk 1:1000, eventuelt 1:500 der grense/-er, forslag til hus og garasjeplassering, avkjørsel, parkering- og snumulighet på samtlige parseller inklusive gjenværende del vises.
  • Nabovarsel, eventuelt med vurdering av nabomerknader.
  • Eventuelt nødvendige avtaler.

  Husk å krysse av for ”A: deling av eiendom” på søknadsskjemaet. Husk også å krysse av dersom det søkes om dispensasjon.

  Søknadsskjema, nabovarslingsskjema, naboliste og kart kan du få på nettsiden til Direktoratet for byggkvalitet DIBK. (legg inn lenker her til kartverket DIBK eller lignende)

  Kartet kan du eventuelt skrive ut fra kommunens kartside.

  Dersom eier (hjemmelshaver) er død

  Dersom eier er død kan du få opplysninger om arvingene hos

  Ringerike tingrett v/Skifteretten, tlf : 32 98 90 00.

  Saksbehandlingstid

  Saksbehandlingstid for oppmålingsforretning er inntil 16 uker, unntatt i perioden mellom 1.november og 1.mai. Les mer om vinterforskriften her.

  Er delingen ikke i henhold til godkjent reguleringsplan, er det nødvendig med behandling hos byggesak. Saksbehandlingstiden hos byggesaksavdelingen kan være inntil 12 uker fra søknaden er komplett (plan- og bygningsloven)

  Endring av eiendomsgrenser

  Endring av grenser mellom to naboeiendommer kan gjøres ved enten en grensejustering eller ved en arealoverføring, avhengig av størrelsen på og verdien av endringen. Mindre endringer kan gjøres ved en grensejustering. Arealet mellom to eiendommer kan økes eller reduseres med inntil 5 prosent, men maksimalt 500 m2.

  Eiendommenes verdi kan ikke reduseres eller økes med mer enn folketrygdens grunnbeløp.

  Ønsker du større endringer må du søke om arealoverføring – eller fradeling av egen parsell som senere skal sammenslås.

  Vilkårene om areal og verdi gjelder ikke eiendom som i sin helhet er regulert til samferdselsformål, når justeringen er i samsvar med vedtatt reguleringsplan.

  Slik søker du om grensejustering

  • Send søknadsskjema til kommunen. Husk at alle eiere av involverte eiendommer må signere søknadsskjemaet. Veiledning til søknadsskjema.
  • Legg ved kart som viser ønsket justering av grensen

  Saksbehandlingstid 

  Saksbehandlingstid for grensejustering er inntil 16 uker, med unntak av perioden fra 1. november til 1. mai. Les mer om vinterforskriften her.

  Oppmåling av grenser

  Hvis grensemerke(r) for en tidligere oppmålt og koordinatbestemt grense er borte, kan du bestille en ny grensepåvisning.

  Hvis det er uklart hvor en eksisterende grense mellom to eiendommer går, kan grensen klarlegges ved en oppmålingsforretning.

  Jeg trenger ny grensepåvisning

  Send søknad til kommunen. Veiledning til søknadsskjema.

  Legg ved kart som viser hvilke grensepunkt som skal merkes på nytt.

  Saksbehandlingstid

  Saksbehandlingstid for grensepåvisning er inntil 16 uker, med unntak av perioden fra 1. november til 1. mai. Les mer om vinterforskriften her.

  Jeg trenger klarlegging av grense

  Send søknad om oppmålingsforretning til kommunen. Legg ved kart som viser hvilken grense som ønskes klarlagt. Veiledning til søknadsskjema.

  Saksbehandlingstid

  Saksbehandlingstid for klarlegging av grense er inntil 16 uker, med unntak av perioden fra 1. november til 1. mai. Les mer om vinterforskriften her.

  Arealoverføring

  Arealoverføring åpner for å overføre større arealer mellom to eiendommer (matrikkelenheter), enn hva som er mulig i form av grensejustering.

  Eiendommene skal utgjøre et sammenhengende areal eller volum med det overførte arealet eller volumet. Arealoverføring er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven.

  Dokumentavgift

  Ved arealoverføring må du betale dokumentavgift til staten.

  Unntatt når det er snakk om overføring av areal til veggrunn eller jernbane.
  (Det må fortsatt gjennomføres en oppmålingsforretning.)

  Søknad om arealoverføring

  Dette må ligge ved en søknad om arealoverføring:

  • Utfylt søknadsskjema undertegnet av eiendommens eier. Om du søker på vegne av hjemmelshaver må du fremlegge fullmakt, firmaattest, skifteattest eller lignende. Veiledning til søknadsskjema.
  • Målholdig kart med rutenett i målestokk 1:1000, eventuelt 1:500 der det tegnes inn hvilke grenser som blir berørt av arealoverføringen og ny avgrensning ved arealoverføringen.
  • Nabovarsel, eventuelt med vurdering av nabomerknader.
  • Eventuelt nødvendige avtaler.
  • Det må foreligge erklæring fra panthaver om pantefrafall.
  • Erklæring om arealoverføring mellom registrerte eiere og festere. Kjøpesum og verdi må fremgå på erklæringen for beregning av dokumentavgift.

  Saksbehandlingstid

  Saksbehandlingstiden etter plan- og bygningsloven er underlagt byggesaksavdelingen, og er inntil 12 uker fra søknaden er komplett.

  Saksbehandlingstid for oppmålingsforretning er inntil 16 uker, med unntak av perioden fra 1. november til 1. mai. Les mer om vinterforskriften her.

  Sammenslåing av eiendommer

  Eiendommer som ligger i samme kommune og har samme eier kan slås sammen.

  Det er ikke gebyr for denne tjenesten.

  Slik søker du om sammenslåing

  Send søknadsskjema til kommunen.

  Vedlegg til søknaden 

  • Kart over de eiendommer saken gjelder
  • Bekreftelse på at eventuell hjemmelshaver til bruksrett er varslet
  • Dokumenter som er nødvendige for å få tinglyst sammenslåingen

  Viktige begrensninger 

  Eiendommer som slås sammen skal i utgangspunktet utgjøre et sammenhengende areal.

  Sammenslåing kan ikke gjennomføres hvis den vil føre til prioritetskollisjon mellom panthavere. Dette betyr at eiendommene som skal slåes sammen enten må ha like heftelser, eller at den ene eiendommen er heftelsesfri. Ved sammenslåing utvides panteretten til hele den sammenslåtte eiendommen.

  Saksbehandlingstid

  Krav om sammenslåing skal behandles innen 6 uker.

  Oppmåling om vinteren

  Vinterforskriften er en lokal forskrift om unntak fra tidsfrister i saker som krever oppmåling i Ringerike kommune. Den utsetter fristen for gjennomføring av oppmåling i vinterhalvåret (perioden 1. november til 1. mai) så tidsfristen løper ikke i denne perioden.

  Kommunen utfører likevel oppmålingsforretning uten ugrunnet opphold, dersom de klimatiske forholdene ligger til rette for det. 

  Seksjonering av eiendom

  Hva kan seksjoneres

  I prinsippet kan all bebygd eiendom der bebyggelsen består av flere boliger/ leiligheter eller andre bruksenheter seksjoneres. Seksjonering egner seg for oppdeling av boligblokker, horisontaldelte to- og firemannsboliger, næringsbygg i flere etasjer med forskjellige brukere av etasjene og lignende. 

  Reseksjonering

  Reseksjonering vil si endringer som gjøres etter at den første seksjoneringen er foretatt, for eksempel en ytterligere oppdeling eller sammenslåing av eksisterende seksjoner. Søknad om reseksjonering kan settes fram av seksjonens hjemmelshaver/eier. Der hvor reseksjonering omfatter flere seksjoner må alle som er hjemmelshavere (eiere) søke felles.

  Søknad om seksjonering

  Oppmålingsavdelingen behandler søknader om oppdeling av bygninger i eierseksjoner og søknader om reseksjonering.

  Plantegninger

  Plantegninger skal utarbeides for alle bygninger på eiendommen og for alle etasjer, også kjeller og loft. Hvert enkelt tegningsbilag skal være påført eiendommens gårds- og bruksnummer, samt etasjebetegnelse (evt. også hvilken bygning på eiendommen det gjelder). Plantegning av hele byggets flate skal inn på hvert ark. 

  Ved bruk av fargekoder/skraveringer oppfordres det til at hver seksjon (hoveddel og eventuelle tilleggsdeler) tildeles hver sin farge/skravering som går igjen i hele tegningsmaterialet.

  Situasjonskart

  Forenklet situasjonskart/kartutsnitt kan skrives ut via kommunens kart. Det tas ikke gebyr for kart som brukes som situasjonsplangrunnlag i seksjoneringssaker.

  Eiendommens yttergrenser markeres med farge (gjennomskinnelig).

  Dersom uteareal skal seksjoneres som tilleggsareal til bruksenhetene må oppdelingen markeres tydelig og målsettes slik at landmåler kan bruke kartet som utgangspunkt for oppmålingsforretningen. Det er ønskelig med en fil med digitale seksjonsgrenser/grensepunkter.

  Vedtekter for eierseksjonssameiet

  Alle eierseksjonssameier skal ha vedtekter. Disse fastsettes av hjemmelshaver(ne). Vedtektene skal minst angi eiendommens gnr/bnr og hvor mange medlemmer styret skal ha. For sameier som skal registreres i Foretaksregisteret, bør vedtektene også inneholde et ”firmanavn”, for eksempel ”Sameiet Storgt. 2” og det registreringsnummeret sameiet har blitt tildelt i Foretaksregisteret. Sameier med 9 eller flere seksjoner er registreringspliktige i Foretaksregisteret. Andre sameier kan registrere seg.

  Veiledning for seksjonering

  Skjema: Søknad om seksjonering (docx)
  Skjema: Søknad om seksjonering (pdf)
  Veiledning: Veiledning til utfylling av "søknad om seksjonering"
  Veileder til eierseksjonslovens offentligrettslige regler

   

  Dokumenter som skal sendes til kommunen ved begjæring om seksjonering:

  • Følgebrev
  • Begjæring om seksjonering - 3 eks., minst 1 original eller bekreftet kopi
  • Plantegninger - 3 eks.
  • Situasjonskart/forenklet kartutsnitt - 3 eks.
  • Vedtekter for sameiet - 1 eks.

  Eventuelle vedlegg:

  • Rekvisisjon av oppmålingsforretning
  • Fullmakt fra hjemmelshaver(e) - 2 eks., minst 1 original / bekreftet kopi
  • Firmaattest – 2 eks.
  • Samtykke til tinglysing fra den som evt. har satt tinglysingssperre – 2 eks.
  • Kopi av igangsettingstillatelse (for nybygg) og bekreftelse på samsvarende tegninger med seksjoneringen for planlagte bygninger – 1 eks.
  • Hjemmelserklæring/oppløsning av sameie - 2 eks., minst 1 original eller bekreftet kopi

  Dokumentene skal være i A4-format og med trykk bare på én side. Dersom plantegningene blir utydelige om de nedfelles på ett A4-ark, kan det brukes A3-format.

  Før seksjoneringsbegjæring sendes inn bør søker ha kontaktet Tinglysingen, Statens Kartverk for å få oversikt over:

  • Rett(e) hjemmelshaver(e) til eiendommen
  • Evt. tinglysingssperrer

  Rekvisisjon av oppmålingsforretning

  Dersom utearealet på eiendommen skal deles ved seksjoneringen, må det sendes inn rekvisisjon av oppmålingsforretning samtidig med begjæringen om seksjonering.

  Fullmakt fra hjemmelshaver(e)

  Fullmakten skal være i original og av nyere dato. Fullmakten må inneholde navn og personnummer på fullmaktsgiver. Det er ikke nødvendig med bekreftelse fra vitner.

  Firmaattest

  For juridiske personer må det fremlegges firmaattest eller annen tilfredsstillende dokumentasjon for underskriftene. Firmaattest må ikke være eldre enn 1 år når seksjoneringen skal tinglyses. 

  Samtykke ved tinglysingssperre

  Ved tinglysingssperre på eiendommen skal den som har sperren samtykke til seksjoneringen, helst på selve søknadsskjemaet (både på originalen og gjenparten). Alternativt godtas også at samtykke skjer på egne originaldokumenter. 

  Rammetillatelse og bekreftelse på samsvarende tegninger

  Når nybygg/bygg under oppføring skal seksjoneres, kreves det vedlagt kopi av rammetillatelse..

  Det kreves også bekreftelse på at tegningene i seksjoneringssaken er i samsvar med de sist godkjente tegningene i byggesaken.

  Veiledning for reseksjonering

  Skjema: Søknad om reseksjonering (docx)
  Skjema: Søknad om reseksjonering (pdf)
  Veiledning: Veiledning til utfylling av "søknad om reseksjonering"
  Veileder til eierseksjonslovens offentligrettslige regler

  Dokumenter som skal sendes til kommunen ved begjæring om reseksjonering

  • Følgebrev
  • Begjæring om reseksjonering - 3 eks., minst 1 original eller bekreftet kopi
  • Plantegninger - 3 eks.
  • Situasjonskart/forenklet kartutsnitt - 3 eks.
  • Vedtekter for sameiet - 1 eks. 
  Hjemmelserklæring/oppløsning av sameie

  Skjema: Fordeling av sameieandeler ved seksjonering

  Dette skjemaet bør sendes inn dersom eiendommen har mer enn én hjemmelshaver ved seksjoneringen og disse ikke skal eie seksjonene i fellesskap etter seksjoneringen. Ved innsendelse og tinglysing av skjemaet, blir det tidligere sameiet oppløst, og de nye seksjonene blir tinglyst på hjemmelshaverne i henhold til opplysningene i hjemmelserklæringen. Alle hjemmelshaverne må undertegne, samt to vitner. Det må bekreftes at det ikke utløses dokumentavgift ved oppløsningen av det tidligere sameiet. 

   

  Alle skal ha en veiadresse

  Alle som i dag har matrikkeladresse skal få veiadresse. Det gjelder adresse både til bolig-, fritid- og næringsbygg.

  Les mer om arbeidet med å gi alle en veiadresse her

   

  Hva koster det? 

  Prisene for oppmålingsarbeid finner du i kommunens betalingsreglement (side 22-26).

  Kommunenes betalingsreglement

  Kontakt oss

  Siste endret: 08.10.2018

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?