Du er her: Hjem / Natur og miljø / Nedgravde oljetanker / forbud mot bruk av mineralolje

Innhold

  Nedgravde oljetanker / forbud mot bruk av mineralolje

  Det er et stort ansvar å ha oljetank/parafintank. Som eier av tank i dag, er du gjennom forurensningsloven ansvarlig for opprydding ved eventuell lekkasje fra tanken, og at oljetanker som tas ut av bruk fjernes/saneres etter alminnelig aksepterte metoder.

  Forbud mot bruk av fossil fyringsolje fra 2020

  Regjeringen har vedtatt forskrift om forbud mot bruk av mineralolje til oppvarming av bygninger fra 2020.

  Av hensyn til forsyningssikkerhet, praktiske og økonomiske hensyn, er det gitt unntak fra forbudet for enkelte typer bygninger. Blant annet gjelder ikke forbudet for fritidsboliger som ikke er tilkoblet strømnettet.

  Les mer på nettsiden til Regjeringen.no 

  Støtteordning og energirådgivning

  Når forbudet trer i kraft vil det trolig medføre omfattende investeringer i din bolig, spesielt hvis du har oljefyr. Det er derfor viktig å starte planleggingen i god tid, slik at den løsningen du til slutt velger blir den mest gunstige for deg og boligen.

  ENOVA-tilskuddet
  ENOVAs støtteordning til husholdninger har den fordelen at den er rettighetsbasert, og at du får mer støtte ved å kombinere flere tiltak.Det gis også støtte til rens og fjerning av oljetank, hvis du samtidig investerer i en fornybar oppvarmingsløsning som ENOVA støtter.

  Eksempelvis kan du få:

  • inntil 7.500 kroner i støtte når du engasjerer en energirådgiver til å kartlegge energitiltakene som passer for boligen din. 
  • 20 000 kroner i støtte når du fjerner oljefyr og oljetank samtidig som du legger om til en varmeløsning ENOVA støtter.
  • 6 000 kroner i støtte når du fjerner oljekamin og oljetank samtidig som du legger om til en rentbrennende vedovn, pelletskamin eller en luft-til-luft-varmepumpe.

  I 2018 er tilskuddet til rens og fjerning av oljetank doblet, mens det halveres i 2019 og fjernes i 2020. Det gis også støtte til energismart oppgradering av boligen. 

  På www.enova.no/privat kan du lese om hvilke energitiltak du kan få tilskudd for. Eller ring 800 49 003.

  Energirådgivning
  energirådgiverregisteret kan du finner en energirådgiver nær deg.

  Installatører av fornybar oppvarming og sanering av oljetank
  På www.oljefri.no kan du blant annet finne kvalitetssikrede bedrifter som installerer fornybar oppvarming og sanerer oljetanken.

  Regelverk knyttet til nedgravde oljetanker

  Forurensningsforskriften kap. 1 legger til grunn at:

  • Forskriften må vedtas av kommunestyret for å være gjeldende, og at den kun gjelder for nedgravde tanker med kapasitet til å oppbevare mer enn 3200 liter olje. Mindre tanker enn 3200 liter olje må forankres i lokal forskrift.
  • Den ansvarlige for nedgravd oljetank plikter å iverksette tilstandskontroll for å sikre at tanken til enhver tid er i betryggende stand.
  • Nedgravde oljetanker som tas ut av drift skal som hovedregel graves opp, og at igjenfylling – med hensikt å la tankene bli liggende i grunnen – krever særskilt tillatelse fra kommunen. Søknader om igjenfylling kan avslåes, og tanken må i stedet fjernes. 

  Ringerike kommune har ikke vedtatt Forurensningsforskriften kapittel 1. 

  Ringerike kommunen kan ikke benytte seg av hjemlene i forurensningsforskriften kap. 1, men er like fullt forurensningsmyndighet for nedgravde oljetanker. Dette følger av Rundskriv T-5/98 «Kommunens myndighet og plikter etter forurensningsloven.

  Dette innebærer at:

  • Den ansvarlige for nedgravd oljetank likevel plikter å iverksette tilstandskontroll for å sikre at tanken til enhver tid er i betryggende stand.
  • Akutte lekkasjer fra oljetanker skal varsles til brannvesenet på tlf. 110. Konsekvensene av oljelekkasjer fra nedgravde oljetanker kan være omfattende, både økonomisk og miljømessig. Sjekk vilkårene hos ditt eget skadeforsikringsselskap.
  • Søknader om igjenfylling ikke kan behandles eller avslåes.
  • Den ansvarlige for nedgravd oljetank kan pålegges fjerning av nedgravde oljetanker i henhold til forurensningsloven § 7, når det ikke foreligger dokumentasjon på at arbeidet er utført etter alminnelige aksepterte metoder.

  Hvis Forurensningsforskriften kapittel 1 blir vedtatt, eller om den etter Miljødirektoratets ønske blir gjeldende for alle kommuner, må tanken tømmes og graves opp når den ikke lenger er i bruk. Det vil i tillegg være mulig å søke igjenfylling – med hensikt å la tankene bli liggende i grunnen. Søknader kan likefult avslåes, og tanken må i stedet fjernes.

  Fjerne oljetank eller la den forbli i bakken?

  Hvis oljetanken er i bruk med mineralsk olje/fossil olje/parafin, kan du fortsette med det frem til 31.12.2019. Fra 1.1.2020 kan du ikke lenger bruke mineralsk olje/fossil olje/parafin. Du bør allerede nå ta stilling til om oljetanken skal fjernes eller forbli i bakken etter alminnelige aksepterte saneringsmetoder, eller om du skal fortsette å bruke oljetanken med bioolje/bioparafin. Du kan senere få pålegg om fjerning av oljetank.

  Tankeier har et selvstendig ansvar for at oljetanker som tas ut av bruk saneres eller konserveres etter alminnelige aksepterte metoder, slik at forurensning unngås. Dette følger av forurensningsloven § 7 om plikt til å unngå forurensning.

  Hvorvidt oljetanken skal graves opp (saneres) eller forbli i bakken (konserveres) er en vurdering som må tas av eller med utførende firma/person. På nettsiden www.oljefri.no kan man søke opp firmaer som utfører hele oppdraget. Dere blir enig om hvordan oppdraget skal utføres for å være iht. forurensningsloven § 7.

  Tips til hvordan du kan gå frem for å fjerne oljetanken

   

  Jeg ønsker å...

  Fjerne oljetank etter alminnelige aksepterte saneringmetoder
  • Tøm og rengjør tankene for olje/parafin**
  • Deponer avfall (i all hovedsak hydrokarboner og vann) hos godkjent mottak.
  • Grav opp tankene.
  • Dokumenter/påvis at tanken er tett*.
  • Lever tankene til godkjent mottak.
  • Kapp og fjern påfyllingsrør og lufterør på husvegg/mur mv. for å unngå feilfylling.
  • Opphør eventuell fast avtale om jevnlig fylling for å unngå feilfylling.

  ** Tømming og rengjøring av oljetanken må utføres av firma som har riktig utstyr, arbeidssertifikat for arbeid i tanker og tillatelse fra Miljødirektoratet for håndtering av oljeholdig avfall.

  * Påvist lekkasje fra oljetanker/forurenset grunn skal varsles foruresnsningsmyndigheten i kommunen.

  La oljetanken forbli i bakken etter alminnelige aksepterte saneringmetoder
  • Tøm og rengjør tankene for olje/parafin**.
  • Deponer avfall (i all hovedsak hydrokarboner og vann) hos godkjent mottak.
  • Dokumenter/påvis at tanken er tett*.
  • Fyll tanken med rene masser (leca eller sand).
  • Kapp og fjern påfyllingsrør og lufterør på husvegg/mur mv. for å unngå feilfylling.
  • Opphør eventuell fast avtale om jevnlig fylling for å unngå feilfylling.

  ** Tømming og rengjøring av oljetanken må utføres av firma som har riktig utstyr, arbeidssertifikat for arbeid i tanker og tillatelse fra Miljødirektoratet for håndtering av oljeholdig avfall.

  * Påvist lekkasje fra oljetanker/forurenset grunn skal varsles foruresnsningsmyndigheten i kommunen.

   

  Meld fra til kommunen etter at oljetanken er sanert

  For å unngå at det senere oppstår tvil om arbeidet er utført etter alminnelige askepterte metoder, og pålegg i henhold til forurensningsloven § 7, trenger kommunen dokumentasjon på at tanken er fjernet eller konservert. Vi utsteder ingen aksept eller godkjenning på forhånd. Firmaet som utfører og du som tankeier er ansvarlig for at det ikke medfører forurensning jf. forurensningsloven § 7. 

  Meldingen kan sendes inn av deg som tankeier eller oppdragsgiver, og må inneholde følgende informasjon (gjerne standard skjema hos oppdragsgiver):

  • Oppdragsadresse
  • Navn på anleggseier
  • Tanktype og volum
  • Måling av Ex gass og dato
  • Tankrens utført dato
  • Mengde oljeavfall og mottakssted
  • Tilstand på tank og rør
  • Demontert påfyllings- og lufterør
  • Hva som skjer med tanken etter tømming og rens, eks. fylles med sand eller leveres til godkjent avfallsmottak  
  • Eventuelle merknader

  Sendes til:
  Miljø- og arealforvaltning, Ringerike kommune, postboks 123 Sentrum, 3502 Hønefoss, eller på e-post til postmottak@ringerike.kommune.no. Merk brevet/e-posten med "Sanering av oljetank [adresse] - [gårds- og bruksnr.]", eks. Sanering av oljetank Fossveien 7 - Gnr/bnr. 318/397.

  Vanlige spørsmål om sanering av oljetank og bruk av mineralolje

  Krever Ringerike kommune at alle oljetanker graves opp innen 1.1.2020?

  Nei. Forbudet gjelder bruk av mineralsk olje. Du kan bruke oljetanken etter 1.1.2020 hvis den fylles med bioolje/bioparafin, og fyringsanlegget ditt fungerer med dette. 

  Du kan senere få pålegg om fjerning av oljetank. Forurensningsforskriften kapittel 1 er per i dag ikke vedtatt i ringerike kommune, men hvis den blir vedtatt, eller om den etter Miljødirektoratets ønske blir gjeldende for alle kommuner, må tanken tømmes og graves opp når den ikke lenger er i bruk.

  Hva er mineralolje, og hva blir forbudt?

  Mineralolje er definert som lett og tung fyringsolje, fyringsparafin og andre brensler av mineralsk opprinnelse som er flytende ved standard trykk og temperatur.

  All fossil mineralolje som kan brukes i en oljekjel eller parafinkamin til å varme opp en bygning er omfattet av forbudet. Det vil si både tung og lett fyringsolje, fyringsparafin, diesel og andre fossile brensler som er flytende ved standard trykk og temperatur. Olje av biologisk opprinnelse (biofyringsolje, biodiesel og bioparafin basert på animalsk eller vegetabilsk råstoff) er ikke omfattet. Fossil gass (naturgass) er ikke omfattet av forbudet. Kilde: www.regjeringen.no

  Jeg har en nedgravd oljetank, hva må jeg gjøre med denne, og når?

  Hvis oljetanken er i bruk med mineralsk olje/fossil olje/parafin, kan du fortsette med det frem til 31.12.2019. Fra 1.1.2020 kan du ikke lenger bruke mineralsk olje/fossil olje/parafin. Du bør allerede nå ta stilling til om oljetanken skal fjernes eller forbli i bakken etter alminnelige aksepterte saneringsmetoder, eller om du skal fortsette å bruke oljetanken med bioolje/bioparafin. Du kan senere få pålegg om fjerning av oljetank.

  Forurensningsforskriften kapittel 1 er per i dag ikke vedtatt i ringerike kommune, men hvis den blir vedtatt, eller om den etter Miljødirektoratets ønske blir gjeldende for alle kommuner, må tanken tømmes og graves opp når den ikke lenger er i bruk.

  Jeg har en nedgravd oljetank som ikke er brukt på mange år, og det kan hende jeg får brukt for den senere. Må jeg sanere denne? 

  Fra 1.1.2020 kan du ikke lenger bruke mineralsk olje/fossil olje/parafin. Du bør allerede nå ta stilling til om oljetanken skal fjernes eller forbli i bakken etter alminnelige aksepterte saneringsmetoder, eller om du skal bruke oljetanken med bioolje/bioparafin.

  Du kan senere få pålegg om fjerning av oljetank. Forurensningsforskriften kapittel 1 er per i dag ikke vedtatt i ringerike kommune, men hvis den blir vedtatt, eller om den etter Miljødirektoratets ønske blir gjeldende for alle kommuner, må tanken tømmes og graves opp når den ikke lenger er i bruk.

  Hva skjer hvis jeg fortsatt bruker mineralsk olje/fossil olje/parafin etter 1.1.2020?

  Eier og bruker av fyringsanlegg skal sørge for å overholde bestemmelsene i forskrift om forbud mot bruk av mineralolje til oppvarming av bygninger. Kommunen er tilsynsmyndighet og følger opp brudd på regelverket.

  Hvordan finner jeg ut om jeg har nedgravd oljetank?

  Se etter påfyllingsrør og lufterør til tanken. Hvis dette ikke er synlig, kan du kontakte feiervesenet i Ringerike kommune, som kan ha opplysninger. Hvis dem ikke kan hjelpe kan du kontakte byggesaksavdelingen i Ringerike kommune.

  Må jeg søke om å fjerne oljetanken i Ringerike kommune?

  Nei, men du må følge kommunens anbefalinger om hvordan oljetanken bør håndteres, enten den skal graves opp eller forbli i bakken. Du som tankeier må sørge for at kommunen får melding når arbeidet er utført. Manglende melding eller mangelfull dokumentasjon på saneringen, kan medføre at du får pålegg om å rette opp i forholdet.

  Gjelder forbud mot å bruke mineralsk olje fra 1.1.2020 oljetanker montert innvendig i bygg?

  Ja. Du kan bruke oljetanken etter 1.1.2020 hvis den fylles med bioolje/bioparafin, og fyringsanlegget ditt fungerer med dette.

  Hvordan melder jeg fra til kommunen om at oljetanken er sanert?

  Se svaret i artikkelen "Meld fra til kommunen etter at oljetanken er sanert". 

  Hvor mye rene masser (sand, leca ol) må det fylles på oljetanken når tanken skal forbli i bakken? 

  Så mye som mulig. For lite oppfylling med rene masser kan være risikabelt om det er risiko for at tanken over tid kollapser, og skaper setningssaker, uavhengig om den er av stål eller glassfiber. For råd kontakt fagkyndige firma for sanering av oljetank gjennom www.oljefri.no eller gule sider ol. 

  Hvorfor må oljetanken tømmes og rengjøres i forkant av sanering?

  Tømming og rengjøring er nødvendig fordi det alltid vil være igjen restolje. På en tank under 1m3 som er fyrt tom, kan det være 100 liter olje eller mer. Fare for uhell minimeres. I tillegg må tanken rengjøres med høyt trykk som polerer tanken innvendig, og gjør ev. sprekker/hull lett synlige. Vann og olje suges opp, og tanken blir helt ren innvendig. Tømming og rengjøring av oljetanken må utføres av firma som har riktig utstyr, arbeidssertifikat fra Arbeidstilsynet for arbeid i tanker, og tillatelse fra Miljødirektoratet for håndtering av oljeholdig avfall.

  Hvordan vet jeg at fyringsanlegg mitt fungerer med bioolje?

  Det kan dessverre ikke kommunen svare på. Kontakt faghandel ol.

  Har Ringerike kommune støtteordninger for fjerning av oljetank?

  Nei. Støtte til energitiltak og fjerning av oljefyr får du gjennom Enovatilskuddet.

  Hva er Enovatilskuddet, og hva gir dem støtte til?

  Det er Enovas nye støtteordning til husholdninger. Ordningen har den fordelen at den er rettighetsbasert, og at du får mer støtte ved å kombinere flere tiltak. Det gis også støtte til rens og fjerning av oljetank, hvis du samtidig investerer i en fornybar oppvarmingsløsning. I 2017 og 2018 er tilskuddet til rens og fjerning av oljetank doblet, mens det halveres i 2019 og fjernes i 2020. Det gis også støtte til energismart oppgradering av boligen.

  Får jeg energirådgivning av Ringerike kommune?

  Nei. Sjekk energirådgiverregisteret for å finne en energirådgiver nær deg

  Kan Ringerike kommune svare på spørsmål som gjelder Enova?

  Nei. Sjekk Enova sin nettside for spørsmål og svar.

   

  Fant du ikke svar på ditt spørsmål?

  Spørsmål om nedgravde oljetanker kan stilles til Servicetorget i kommunen.

  Siste endret: 19.11.2018

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?