Du er her: Hjem / Pågående planprosesser / Varsel om oppstart / 442 Detaljregulering Bekkegata 15-17

Innhold

  Bekkegata 15 -17 i Hønefoss Nord

  Arbeidet med detaljregulering for Bekkegata 15 -17 i Hønefoss nord er startet opp. Hensikten med planen er å fortette området med 10 boenheter - 6 kjedede eneboliger og 2 tomannsboliger. Eksisterende bebyggelse rives. Frist for innspill er 12. desember 2018.

  Beskrivelse

  Powwow Arkitekter AS varsler om oppstart av planarbeid for 442 detaljregulering for Bekkegata 15-17 i Hønefoss. Planområdet omfatter eiendommene gnr/bnr 317/123, 317/125 og 317/602. Planområdet ligger i Bekkegata, øst for Hønengata ned mot Randselva.

  Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for boligbygging med ti boenheter fordelt på seks kjedede eneboliger og to tomannsboliger. I tillegg vil skråninga ned mot elva oppgraderes og tilgjengeliggjøres for allmennheten. Forslagsstiller er RingBolig Utvikling AS.

  Planarbeidet er i tråd med føringene i gjeldende kommuneplan, og planen utløser ikke krav til konsekvensutredning etter forskrift.

  Varsel om oppstart skjer i henhold til plan- og bygningsloven § 12-8.

  Plankart

  Har du innspill?

  Hvis du har innspill/merknader til planarbeidet kan du sende disse skriftlig til:

  Powwow Arkitekter AS (e-post)

  eller i posten til Schweigaards gate 16, 0192 Oslo

  Frist for å komme med innspill er 12. desember 2018.

   

  Har du spørsmål til planarbeidet kan du ta kontakt med:

  Nikolaj Zameczink (Powwow Arkitekter AS), tlf. 988 80 689.

  Videre saksgang

  Etter at fristen for merknader er gått ut, samles alle innkomne merknader og vurderes.

  Forslagsstiller utarbeider så et planforslag som sendes til kommunen for førstegangsbehandling.

  Hvis kommunen da vedtar å sende planforslaget ut til offentlig ettersyn, vil du på nytt kunne sende inn merknader til planforslaget.

  Saksdokumenter

  Oversiktskart
  Planavgrensning
  Referat fra oppstartsmøte
  Presentasjon med illustrasjoner
  Geoteknisk vurdering

  Siste endret: 14.11.2018

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?