Innhold

  441 Midtmoen 1

  Detaljregulering for Midtmoen 1 på Sokna legges ut til offentlig ettersyn. Hensikten med planarbeidet er tilrettelegging for boliger. Frist for innspill er 18. januar 2019.

  Beskrivelse

  441 - Detaljregulering for Midtmoen 1 på Sokna legges ut til offentlig ettersyn etter politisk behandling i Hovedutvalget for miljø- og areal 13. november 2018, 33/18. Høring og offentlig ettersyn skjer i henhold til plan- og bygningsloven § 12-10.

  Planområdet omfatter området som er vist på kartutsnittet. Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for to firemannsboliger med tilhørende uteareal, lekeplass, parkering og renovasjon. Planforslaget innebærer en fortetting av den sentrumsnære eiendommen gnr/bnr 148/356. I det videre arbeidet skal temaer som arkitektur, atkomstløsning, nøyaktig plassering av byggverk og utforming av lekearealer mm. avklares. 

  Plankart

  Har du innspill?

  Hvis du har innspill/merknader til planarbeidet kan du sende disse skriftlig til postmottak@ringerike.kommune.no, eller med post til:

  Ringerike kommune
  Areal- og byplan
  Postboks 123 Sentrum
  3502 Hønefoss.

  Frist for innsendelse av merknader er 18. januar 2019.

  Saksdokumenter

  1. Oversiktskart

  2. Plankart og avgrensning

  3. Reguleringsbestemmelser

  4. Planbeskrivelse

  5. Merknader m. oppsummering og rådmannens kommentar

  6. ROS-analyse

  7. Støyrapport

  8. Saksprotokoll strategi og plan

  Siste endret: 28.11.2018

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?