Du er her: Hjem / Organisasjon og administrasjon / Salg, servering og skjenkebevilling

Innhold

  Salg, servering og skjenkebevilling

  Hvis du vil drive med salg, servering og/eller servering av alkohol må dette søkes om.

  Hvem må ha bevilling?

  Alle som driver et serveringssted må ha salg- og serveringsbevilling, de som også serverer alkoholholdig drikk, må ha skjenkebevilling i tillegg.

  Skjenkebevilling søkes av personer eller virksomheter som ønsker å drive salg av alkoholholdig drikk, for drikking på stedet.

  Også om du skal ha et enkelt arrangement, som er åpent for publikum der du tar betaling for alkohol, trenger du skjenkebevilling.

  Tilstelninger som holdes av privatpersoner i leide eller lånte lokaler som alternativ til eget hjem og hvor det ikke serveres alkohol mot vederlag, unntas fra bevillingsplikten.

  Hva slags type bevilling trenger du?

  Det er ulik skjenkebevilling for åpne og lukkede arrangementer og for fast bevilling.

  Hvis du ønsker å skjenke alkohol i ett enkelt arrangement som er åpent for alle må du søke om skjenkebevilling. Hvis det er et lukket selskap trenger du en midlertidig (såkalt ambulerende) bevilling.

  Hva omfatter bevilling

  Tildeling av skjenkebevilling for alkoholholdig drikk kan gis for maksimum fire år om gangen. 

  Alkoholholdig drikk er drikk som inneholder over 2,5 volumprosent alkohol.
  Bevillingen kan gjelde:

  • alkoholholdig drikk med høyst 4,7 volumprosent alkohol
  • alkoholholdig drikk med lavere alkoholinnhold enn 22 volumprosent
  • all alkoholholdig drikk

  Bevillingen gis for ett bestemt lokale og for en bestemt type virksomhet.

  Endring eller overdragelse av bevilling

  Overdragelse av virksomhet

  Bevilling faller bort ved overdragelse av virksomheten.

  Virksomheten kan likevel fortsette på den tidligere bevillingen i inntil tre måneder. Forutsetningen er at bevillingsmyndigheten er underrettet om dette og at det søkes om ny bevilling så snart som mulig, og senest innen 30 dager etter overdragelsen

  Endringer i bevillinger

  Endringer i bevillinger skjer ofte flere ganger i løpet av bevillingsperioden. 

  Dette kan skje for eksempel:

  • ved skifte av styrer og stedfortreder for bevillingen
  • endringer i driftskonsept
  • endringer i eierforhold

  Slike endringer krever ofte ny godkjenning, eventuelt ny bevilling. Melding om endring sendes til kommunen.

  Vilkår for å få bevilling

  Sjenkebevilling kan ikke gis alene, det må også foreligge en serveringsbevilling. Det kreves også uklanderlig vandel (rent rulleblad).

  Krav

  • Bevillingshaveren skal utpeke en styrer med stedfortreder knyttet til serveringsstedet.
  • Styrer og stedfortreder må begge ha bestått kunnskapsprøven om alkoholloven.
  • Begge personene må være over 20 år, de må arbeide i virksomheten og de må oppfylle de kravene som settes i alkoholloven (og serveringsloven).

  Bevilling tildeles etter en skjønnsmessig vurdering.

  Pris for tjenesten

  Bevillingsgebyr beregnes etter satser i alkoholforskriften § 6-2.
  Minstegebyret er på kr 3500.
  Kommunen kan i særlige tilfeller bestemme at gebyret skal settes lavere.

  Skjenkebevilling for en enkelt anledning (åpent)

  Du må søke skjenkebevilling for en enkelt anledning der arrangementet er åpent for publikum:

  • festivaler og offentlige arrangementer
  • hvis du skal selge alkohol i lokaler uten skjenkebevilling

  Søknadsskjema for skjenkebevilling for enkelt anledning

  Ambulerende skjenkebevilling

  Skjenkebevilling for en enkelt anledning (lukket)

  Du må søke ambulerende skjenkebevilling for lukket selskap hvis:

  • du leier lokale og tar betalt for alkohol
  • hvis lokalet har serveringsbevilling
  • bestiller mat eller drikke via utleiers påkrevde cateringselskap
  • hvis utleier stiller serveringspersonell

  Hvem kan søke og hvordan

  • Søker må være en navngitt person, over 18 år (ved skjenking av øl og vin) og 20 år (ved skjenking av brennevin).
  • En kopi av søknaden leveres på Hønefoss politistasjon, for at du skal få en politiuttalelse 
  • Politiuttalelsen sendes direkte fra politiet til kommunen.

  Dersom ambulerende skjenkebevilling ikke er i orden, kan ikke arrangementet avholdes.

  Søknadsskjema for ambullerende skjenkebevilling

  Gebyr for ambulerende skjenkebevilling 

  Skjenking ved ambulerende bevilling koster 360 kroner. 

  Kunnskapsprøver for bevillinger

  Før salgs-, skjenke- eller serveringsbevilling kan gis, må man ha bestått kunnskapsprøven som kreves.

  Kunnskapsprøve etter alkoholloven

  Den som ønsker å etablere og/eller drifte salgssted må ha kommunal salgsbevilling for salg av øl eller skjenkebevilling. 

  NB! Både styrer og stedfortreder må ha bestått prøven.

  Kunnskapsprøve etter serveringsloven

  Den som ønsker å etablere og/eller drifte serveringssted må ha kommunal serveringsbevilling. 

  NB! Styrer må ha bestått prøven.

  Bestille læremateriell

  Læremateriell kan bestilles hos VINN, tlf. 76 96 72 00 eller firmapost@vinn.no.

  Avtale tidspunkt for prøve

  Tidspunkt for prøve må avtales på forhånd. Om du ønsker å ta slik kunnskapsprøve kan du ta kontakt med Servicetorget. 

  Fakturering

  Kunnskapsprøve blir fakturert etter gjeldende sats pr prøvetakning. Behandlingsgebyr er i henhold til kommunens betalingsreglement.

  Det koster 400 kroner å avlegge kunnskapsprøve.

  Faktura vil bli sendt. 

  Vedtaket kan påklages iht. alkohollovens §1-6. Fylkesmannen er klageinstans.

  Slik søker du om fast skjenkebevilling

  Du må søke skriftlig. Du må sette deg inn i regelverket før du får bevilling.

  Søknadsskjema for salgs- og skjenkebevilling

  Vedlegg til søknaden
  • Plantegninger over lokalets areal og funksjoner
  • Dokumentasjon på bestått kunnskapsprøve om alkoholloven
  • Dokumentasjon på bestått etablererprøve
  • Dokumentasjon på styrer/stedfortreders tilknytning til virksomheten
  • Firmaattest fra Brønnøysundregistrene
  • Skatteattest
  • Skjøte eller leiekontrakt
  • Brukstillatelse fra bygningsmyndighetene
  • Utskrift av aksjeeierbok med samtlige innvolverte aksjonærer
  Søknadsbehandling

  Når søknaden er mottatt i kommunen, blir det innhentet uttalelser fra politiet, sosialtjenesten og skatte- og avgiftsmyndighetene.

  Du får skriftlig melding om vedtaket. 

  Kopi av vedtaket sendes blant annet til politiet.

  Omsetningsoppgave for alkohol

  Oppgave over forventet omsatt alkoholholdig drikk er grunnlaget for innbetaling av gebyr. Det vil beregnes gebyr for hvert salgs-/skjenkested foretaket har bevilling for.

  Etter årets utløp skal bevillingshaver sende inn oppgave over faktisk omsatt mengde alkohol. Ved avvik mellom tidligere oppgitt forventet omsetning og faktisk omsetning, vil kommunen foreta en etterberegning og et etteroppgjør.

  Frist for ordinær innsending av oppgave er 1.mars. Ved opphør eller salg av virksomheten skal det sendes oppgave så snart endelig omsetningstall foreligger.

  Elektronisk skjema  for omsetningsoppgave finnes her.

  Priser for årlig salgs- og skjenkebevilling

  Alle som innehar en salgs eller skjenkebevilling skal årlig betale et gebyr til kommunen, jfr. Alkohollovens § 1-7.

  Gebyret skal beregnes på grunnlag av forventet omsatt mengde alkoholholdig drikk.

  Satsene fastsettes i statlige forskrifter i november/desember hvert år, og gjelder fra 1. januar året etter.

  Satser

  Gebyret betales etter følgende satser:

  Minstegebyr

  Minstegebyret for å inneha en salgsbevilling fastsatt til kr. 1 630,- pr. år.

  Minstegebyret for å inneha en skjenkebevilling er kr. 5 100,- pr. år.

  Salgsbevilling:

  0,21 kr pr vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 1*

  0,57 kr pr vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 2 **

  Skjenking av alkoholholdig drikk:

  0,47 kr pr vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 1* 

  1,24 kr pr vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 2 **

  4,09 kr pr vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 3 ***

   

  *Gruppe 1: Drikke med alkoholinnhold over 2,5 og høyst 4,7 volumprosent alkohol

  **Gruppe 2: Drikke med alkoholinnhold over 4,7 og mindre enn 22 volumprosent alkohol

  ***Gruppe 3: Drikke med alkoholinnhold over 22 volumprosent alkohol

  Andre ting som er søknadspliktig for serveringssteder

  Uteservering (byggesak)

  Bruksendring av lokaler (byggesak)

  Fettutskiller for servingsseteder og resaturanter (utslipp)

  Siste endret: 06.09.2018

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?