Du er her: Hjem / Helse / Hjelpemidler / Velferdsteknologi

Innhold

  Velferdsteknologi

  Kommunene har ansvar for å levere tjenester til flere og mer omfattende brukergrupper innen helse og omsorg. Velferdsteknologi er et virkemiddel som skal bidra til at kommunene er bedre rustet til å møte fremtidens omsorgsbehov.

  Hva er velferdsteknologi?

  "Med velferdsteknologi menes først og fremst teknologisk assistanse som bidrar til økt trygghet, sikkerhet, sosial deltakelse, mobilitet og fysisk og kulturell aktivitet, og styrker den enkeltes evne til å klare seg selv i hverdagen til tross for sykdom og sosial, psykisk eller fysisk nedsatt funksjonsevne". (Kilde Helsedirektoratet).

  Velferdsteknologi kan deles inn i fire hovedkategorier ut i fra hvilke behov de skal løse, og hvordan de kan gi støtte for brukere, pårørende og tjenesteutøver.

  Trygghets- og sikkerhetsteknologi

  Den mest brukte løsningen, som gjør at du kan føle deg trygg og ha  mulighet for å bo lengre hjemme (f.eks. trygghetsalarm, fallsensor, GPS lokalisering, videosamtaler, komfyrvakt, brannalarm mv).

  Mestringsteknologier (medisinske målinger)

  Du kan bedre mestre egen helse. I dette inngår teknologiske løsninger til personer med kronisk sykdom/lidelse, personer med behov for rehabilitering/opptrening og vedlikehold av mobilitet (løsninger som for eksempel elektronisk pilledispenser, utstyr for personlig måling av kroppsfunksjoner, videospill for å trene mobilitet og stimulere til aktivitet, kroppssensorer som måler og stimulerer til opptrening/styrke mv).

  Utrednings- og behandlingsteknologi

  Teknologi for behandling og pleie som bidrar til at brukeren gis mulighet til å bedre mestre egen helse ved for eksempel kronisk lidelse, (eksempler er automatisk måling av blodsukker, blodtrykk mv). På denne måten kan medisinsk utredning og behandling utføres hjemme og følges opp av behandlerne.

  Kompensasjons- og velværeteknologi

  Teknologi som kompenserer for funksjonssvikt og gjør hverdagen mere trygg, sikker og mer komfortabel.
   Som f. eks. skritteller, kaloriforbrenningsmåler, løsninger for automatisk lysregulering, (persiennestyring). Dette er løsninger som kan bistå når for eksempel hukommelsen blir dårligere, eller ved fysisk funksjonssvikt. Disse verktøyene gjør hverdagen enklere.

  Hvorfor velferdsteknologi?

  Kommunene har ansvar for å levere tjenester til flere og mer omfattende brukergrupper innen helse og omsorg. Velferdsteknologi er et virkemiddel som skal bidra til at kommunene er bedre rustet til å møte fremtidens omsorgsbehov.

  Kommuner som har prøvd ut slik teknologi kan vise til gevinster på 3 hovedområder:

  1. Økt kvalitet (eksempler er økt trygghet for brukere, ansatte og pårørende, økt mestring, selvstendighet, frihet og økt aktivitetsnivå for brukere). Se video om bruk av medisindispenser.

  2. Spart tid (eksempler er mindre behov for hjemmebesøk, effektiv medisinhåndtering, mer fleksibilitet og enklere samhandling mellom ansatte og brukere).

  3. Unngåtte kostnader (eksempler er færre hjemmebesøk, redusert avlastningsbehov (GPS), raskere håndtering av medisinske komplikasjoner gir reduserte innleggelser og mindre komplikasjoner).

  Hva gjør vi på Ringerike?

  En vellykket innføring av velferdsteknologi handler ikke om teknologiske løsninger alene, men i stor grad om hvordan tjenesten innrettes for å nyttiggjøre seg teknologien.

  Interkommunalt samarbeid

  Hole, Ringerike og Jevnaker har kommunale og interkommunalt samarbeid om denne utviklingen. De kommunale satsningene er ansvarlig for innføring og bruk av velferdsteknologi i den enkelte kommune. Ringerike (2016), Hole og Jevnaker (2017).

  De kommunale prosjektene utprøver og implementerer teknologier, basert på felles grunnlag og erfaringsutveksling i det interkommunale prosjektet.

  Felles grunnlag for satsningen er det interkommunale prosjektet kalt, «Den nye helsetjenesten i Ringeriksregionen».

  Vi har gjennomført forprosjekt og utformet en «Strategisk samarbeidsplattform for Ringeriksregionen» (2018-2020).

  Strategisk samarbeidsplattform har fem innsatsområder, som skal bidra til at velferdsteknologi blir en del av tjenestene innen den nasjonale målsettingen 2020:

  1. Opplæring

  Planlegge, utvikle og gjennomføre kompetansetiltak knyttet til endringsledelse og tjenesteinnovasjon hos ledere, og om bruk og betjening av velferdsteknologi hos brukere og medarbeidere.

  2. Tjenesteforløp og gevinstrealisering

  Avklare innbyggernes behov og utvikle fremtidige tjenester og tilbud.

  3. Velferdsteknologi som ordinær tjeneste

  Nye pilotprosjekter og løsninger gjennomføres og implementeres fortløpende, i samarbeid og med erfaringsutveksling mellom kommunene.

  4. Felles trygghetstjeneste

  Ringeriksregionen etablerer felles trygghetstjeneste i 2018. Felles løsninger bidrar til at kommunene kan tilby innbyggere og medarbeidere robuste og fremtidsrettede løsninger.

  5. Informasjon og involvering

  Pasienter/pårørende, fagpersonell, innbyggere og andre skal være tilstrekkelig informert om utviklingen, har tillit til at den er faktabasert og at arbeidet gir mulighet for involvering.

  Mål for velferdsteknologi i Ringerike Kommune

  • Gi brukerne økt trygghet, livskvalitet og kontroll over egne liv.
  • Gi pårørende økt trygghet og mestring over sine livssituasjoner.
  • Gi ansatte større mulighet til å bruke fagkompetanse på en effektiv måte.
  • Bedre utnyttelse av ressurser i de kommunale helsetjenestene.

  Kontaktinfo

  Prosjektleder for det interkommunale samarbeidet om velferdsteknologi er

  Astrid Lundesgaard

  Mobil 91395854

  Siste endret: 02.10.2018

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?