Gå til innhold Gå til søk

Økonomisk sosialhjelp

Personer som ikke kan sørge for seg selv gjennom arbeid, trygd eller gjøre gjeldende andre økonomiske rettigheter har mulighet til å søke økonomisk stønad.

Lov om sosiale tjenester i NAV § 18

  • Den som ikke kan sørge for sitt livsopphold gjennom arbeid eller ved å gjøre gjeldende økonomiske rettigheter, har krav på økonomisk stønad.
  • Stønaden bør ta sikte på å gjøre vedkommende økonomisk selvhjulpen.
  • Departementet kan gi veiledende retningslinjer om stønadsnivået.

Økonomisk stønad (sosialhjelp) etter loven skal sikre at alle har tilstrekkelige midler til livsopphold, stønaden skal utgjøre et nedre økonomisk sikkerhetsnett.

Sosialhjelp skal være en subsidiær ytelse. Dette innebærer at den enkelte først må utnytte alle andre muligheter før sosialhjelp ytes, for eksempel gjennom arbeid, trygd, arv eller bankinnskudd. Sosialtjenesten kan også kreve at søker selger eiendeler av en viss verdi dersom disse ikke er nødvendige for søkerens livsopphold.

Skjønnsmessig ytelse

Økonomisk stønad etter lov om sosiale tjenester i NAV er en skjønnsmessig ytelse, og loven har ingen bestemmelser om stønadsnivået. Alle søkere har krav på en individuell vurdering av sitt behov for hjelp.

Oppholdskommunens ansvar

Etter lov om sosiale tjenester i NAV § 3 skal kommunen som hovedregel yte tjenester etter loven til alle som oppholder seg i kommunen. Det vil si den kommunen hvor vedkommende til enhver tid oppholder seg, enten vedkommende bor der eller oppholder seg der rent midlertidig.

Utmåling av økonomisk stønad (sosialhjelp)

Etter lov om sosiale tjenester i NAV § 18 tredje ledd, kan departementet gi veiledende retningslinjer om stønadsnivået. Rundskrivene påpeker at sosialtjenesten har både rett og plikt til å utvise skjønn når den vurderer om det skal ytes stønad, og ved utmålingen av stønaden. Satsene i de veiledende retningslinjene må derfor betraktes som et veiledende utgangspunkt for det skjønn som skal utøves.

Hva kan man få støtte til?

Begrepet ”livsopphold” er nærmere definert i rundskriv av 22.6.2013 punkt 4.18.2.34 flg. Kjerneområdet i begrepet omfatter de helt grunnleggende behov, som mat og drikke, klær og sko, husholdnings- og hygieneartikler, bolig, strøm og oppvarming, og tar også hensyn til andre sider av dagliglivet, som fritidsaktiviteter og sosiale behov.

Støtte til barnefamilier

I rundskrivet punkt 4.18.2.6 er barnefamilier som mottar sosialhjelp spesielt omtalt.

Søknad:

NAV Ringerike har eget skjema for å søke økonomisk sosialhjelp, dette kan du få ved å henvende deg til NAV Ringerike. Søknaden må fylles ut så nøyaktig som mulig og

alle inntekter og utgifter må dokumenteres. Som hovedregel må du selv skaffe dokumentasjon. Det sparer tid og saken din blir raskere behandlet.

Du vil få skriftlig vedtak som svar på søknaden, vanligvis innen 4 uker etter at nødvendig dokumentasjon er levert.

Publisert
11.11.2007
Sist endret
02.12.2015

Les mer

Kontakt oss

Nav Ringerike

E-post
nav.ringerike@nav.no

Telefon
31 02 83 50
Telefaks  
31 02 83 51

Besøksadresse
Hønefoss Bru  3

Postadresse
Postboks 98, 3502 Hønefoss

Åpningstider
Mandag til fredag kl. 09.00–15.00send siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Nettredaktør: Evi Mathilassi Lien    Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk