Gå til innhold Gå til søk

Vurdering

Vurdering betegner alle situasjoner der eleven får muntlig eller skriftlig respons på noe han/hun har prestert selv eller sammen med andre. Grovt sett skiller vi mellom vurdering AV læring (tilbakemelding) og vurdering FOR læring (fremovermelding).

Vurderingen er individuell og målbasert. Man forholder seg utelukkende til kompetansemål og kjennetegn på måloppnåelse, uten hensyn til karakterfordeling i gruppen eller sammenlikning med andre elever, innsats, familieforhold osv.

At vurderingen er målbasert, betyr også at karakterer fastsettes med bakgrunn i det som er gjennomgått. Forrige termins karakter er vanligvis ikke relevant ved fastsettelsen av karakteren for inneværende termin, med mindre man har arbeidet med de samme målene.

Hver terminkarakter er dessuten selvstendig. Karakteren i januar forholder seg til det som skjedde på høsten, og karakteren i juni forholder seg til det som skjedde etter jul. Karakteren i juni er dermed en terminkarakter, en halvårsvurdering – ikke en oppsummerende årskarakter (på 8. og 9. trinn). Halvårsvurderingen uten karakter vil i noen grad ivareta de mer gjennomgripende kompetansene i faget.

Noen vanlige begreper

Sluttvurdering
Fastsetting av standpunktkarakterer etter 10. klasse.
 
Underveisvurdering
All annen vurdering, både enkeltresultater og halvårsvurderinger.


Summativ vurdering - vurdering av læring.
Halvårsvurderinger med karakter, og sluttvurderingen.
 
Formativ vurdering - vurdering for læring.
Halvårsvurderinger uten karakter, tilbakemeldinger på enkeltresultater underveis i skoleløpet.
 
Formell vurdering
Muntlig eller skriftlig vurdering av måloppnåelse etter oppsatte kjennetegn, og vanligvis etter en skala.
 
Uformell vurdering
Vurdering uten skala og sjelden knyttet til fastsatte kjennetegn. Som oftest spontan og muntlig, som tilbakemelding på en eller annen form for bidrag.
 

Vurderingen i det daglige

Klasserommets kommunikasjon i det daglige er preget av uformell vurdering, og den er formativ – innrettet mot at eleven skal lære mer og gjøre det bedre neste gang.

Når klassen er ferdig med et emne, foregår det gjerne formell vurdering av et eller annet produkt. Denne vurderingen er også formativ, tilbakemeldinger gis alltid sammen med tips til forbedring/fordypning for senere anledninger. De formelle vurderingene inngår i vurderingsgrunnlaget.

Halvårsvurderingen i januar og juni er formell, men fortsatt en underveisvurdering. Den er både summativ (karakterer) og formativ (tekst), med formål både å beskrive kompetanse og å komme med tips for videre utvikling.

Sluttvurderingen er summativ og formell, med formål å tallfeste kompetanse på avslutningstidspunktet.

Grunnlag for vurdering

Vurderingsforskriften § 3-3, grunnlaget for vurderingen

Grunnlagetfor vurdering forutsetter at eleven møter til og deltar aktivt i opplæringen slik at læreren får et grunnlag for vurdering. Dette er elevens plikt.
Elevens fravær er ikke en del av vurderingen, men fravær kan føre til at læreren ikke har tilstrekkelig grunnlag for å gi halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter. Læreren skal imidlertid strekke seg langt for å få tilstrekkelig vurderingsgrunnlag (hjemmeoppgaver, innleveringsoppgaver, muntlige tester/prøver). Læreren skal legge forholdene til rette slik at eleven har mulighet til å delta i vurderingsituasjoner som gir grunnlag for vurdering.

Publisert
06.10.2015
Sist endret
06.11.2015

Eksterne ressursersend siden som epost Tips noen om denne siden


OPPVEKSTPORTALEN
Logg inn:

 

 

                                 
Google
Tilpasset søk