Gå til innhold Gå til søk

Forskning i praksis

Undervisningen i valgfaget forskning i praksis foregår som oftest på laben, men kan også være ute i felt. Elevene får erfaring med vitenskapelige metoder og arbeidsmåter. Valgfaget skal stimulere til undring.


I valgfaget forskning i praksis blir elevene utfordret til å undersøke aktuelle spørsmål relatert til natur, miljø og klima, samt kultur-, samfunns- og arbeidsliv. Dette innebærer at de skal finne problemstillinger de ønsker å undersøke, vurdere mulige forklaringer, planlegge og gjennomføre undersøkelser, bruke utstyr og teknikker for datainnsamling, bearbeide data, og vurdere og formidle resultatene.


Kompetansemål i faget

Idéutvikling

Hovedområdet omfatter de kreative sidene som inngår i alle stadier av forskningsprosessen. Utgangspunktet er en problemstilling som man lurer på og vil finne svar på. Det omfatter videre å lage gode forskningsspørsmål, få innspill fra andre, reformulere i lys av innspillene, og planlegge undersøkelser. I dette hovedområdet utvikler elevene mulige hypoteser, henter inn andre relevante data og sammenlikner og diskuterer ideer med andre elever.

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

  • finne problemstillinger, formulere forskbare spørsmål og forslag til hypoteser
  • planlegge undersøkelser basert på egne eller gruppas forskningsspørsmål og hypoteser
  • delta i samtaler om egen og andres utforskning
  • argumentere for egne hypoteser i lys av funn og andre relevante undersøkelser

Praktisk utforskning

Hovedområdet omfatter arbeid med ulike prosesser ved praktisk gjennomføring av de planlagte undersøkelsene. Det er viktig at elevene prøver ut og bruker forskjellige metoder, gjør seg kjent med og tar i bruk ulike typer utstyr og samler inn og systematiserer data. I tillegg skal elevene prøve ut tolkninger og sammenlikne egne funn med andres samt formidle resultatet.

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

  • gjennomføre planlagte undersøkelser og foreta relevante justeringer underveis
  • bruke relevante metoder og utstyr for innsamling og analyse av data
  • demonstrere og forklare metoder, virkemåten til utstyr og prosedyrer for datainnsamling i
  • gjennomførte forskningsprosjekter
  • systematisere data slik at mønstre kommer tydelig fram og vurdere usikkerheter
  • formidle resultater fra egne prosjekter
Publisert
19.04.2016
Sist endret
19.04.2016

Ressurser

Brosjyre om valgfagene (pdf)

 

 

 

 

 

 send siden som epost Tips noen om denne siden


OPPVEKSTPORTALEN
Logg inn:

 

 

                                 
Google
Tilpasset søk