Gå til innhold Gå til søk

Vurdering med og uten karakter i fag

Alle elever har en rett til å få en vurdering både med og uten karakter. Vurderingen skal si noe om hva eleven mestrer; hvilken grad av kompetanse han/hun har oppnådd og hvordan eleven bør arbeide videre for å utvikle en enda høyere kompetanse.

Dette er det vi kaller en læringsrettet vurdering. En vurdering som stadfester et faglig ståsted samtidig som den gir råd for videre arbeid.

 

Noen prinsipper om vurdering:

 

  • Elevene skal ha kjennskap til hva de skal lære og vite hva som forventes av dem
  • Elevene skal ha tilbakemeldinger som forteller dem om kvaliteten på arbeidet sitt
  • Elevene skal få råd om hvordan de kan forbedre seg.
  • Elevene skal være involvert i eget læringsarbeid gjennom bl.a å vurdere sitt eget arbeid og egen faglig utvikling 

 

Underveisvurderinger er alle de løpende vurderinger eleven får i grunnskolen frem til sluttvurdering. Halvårsvurderinger (terminvurdering) med og uten karakter er også en underveisvurdering. Underveisvurderinger er et redskap som brukes i læringsprosessen, både som grunnlag for tilpasset opplæring og for å hjelpe eleven til å øke sin kompetanse i faget. Elever som er fritatt for vurdering med karakter i fag skal ha vurdering uten karakter, eleven er ikke fritatt for opplæring i faget.

 

Grunnlaget for vurdering er de samlede kompetansemålene i fag i læreplanen. Elevens forutsetninger, orden eller atferd skal ikke trekkes med i vurderingen i fag. Læreren skal så langt råd er skaffe tilstrekkelig grunnlag for å vurdere elevens kompetanse. Eleven skal møte til og delta i opplæringen. Ved stort fravær og/eller liten deltakelse kan dette føre til manglende halvårsvurdering og sluttvurdering. Verdt å merke seg her er kravet om bredde i vurderingen for både halvårs- og sluttvurdering; mange kompetansemål må kunne vurderes for å få disse vurderingene.

 

Sluttvurdering er den siste vurderingen eleven får i 10.klasse, standpunktkarakter er en sluttvurdering som forteller hva den samlede kompetansen til eleven er i fag ved sluttidspunkt. Eksamen er også sluttvurdering. Sluttvurdering er et enkeltvedtak som kan påklages. Underveisvurderinger kan ikke påklages.

 

De enkelte karaktergradene har dette innholdet: 

a)
karakteren 6 uttrykkjer at eleven har framifrå kompetanse i faget
b)
karakteren 5 uttrykkjer at eleven har mykje god kompetanse i faget
c)
karakteren 4 uttrykkjer at eleven har god kompetanse i faget
d)
karakteren 3 uttrykkjer at eleven har nokså god kompetanse i faget
e)
karakteren 2 uttrykkjer at eleven har låg kompetanse i faget
f)

karakteren 1 uttrykkjer at eleven har svært låg kompetanse i faget.

 

I orden og atferd gjelder disse karakterene:

 

a)
God (G): vanleg god orden og vanleg god åtferd
b)
Nokså god (Ng): klare avvik frå vanleg orden og frå vanleg åtferd
c)

Lite god (Lg): i ekstraordinære tilfelle ved store avvik frå vanleg orden og frå vanleg åtferd.

 

 

 

Om en elev står i fare for å få lavere enn beste karakter i orden eller atferd i halvårsvurdering eller sluttvurdering skal dette varsles foresatte skriftlig i god tid før vurderingssituasjon.


Vurdering i valgfag:

"Det er fastsett i læreplanen at elevane skal ha ein standpunktkarakter i valfag på 10. årstrinn eller på det trinnet faget blir avslutta. I denne samanhengen skal ein forstå valfag som dei ulike valfaga, dvs. produksjon for sal og scene, design og redesign, osv. Det vil seie at når eleven til dømes avsluttar valfaget design og redesign, skal det setjast ein standpunktkarakter i dette faget. I dei tilfella der eleven vel eit valfag på 8. trinn og eit anna på 9. trinn, er det sett ein standpunktkarakter i det valfaget eleven hadde på 8. trinn, til dømes sal og scene. Dersom eleven på 10. trinn på nytt vel sal og scene3 som valfag, vil karakteren frå 8. trinn i faget bli stroken, slik at det er standpunktkarakteren i sal og scene på 10. trinn som skal førast på vitnemålet."(Kilde: http://www.udir.no/Regelverk/Finn-regelverk-for-opplaring/Finn-regelverk-etter-tema/Innhold-i-opplaringen/Udir-7-2012-Informasjon-om-innforing-av-valgfag-pa-ungdomstrinnet-/5-Vurdering-i-valgfag/ )

 

 

Publisert
20.09.2011
Sist endret
03.08.2016

Kontakt oss

Besøksadresse:                                                                                                                                Hovsmarkveien 14,
3515 Hønefoss

Postadresse:                                                                                                                                          pb 1165, Flattum                                                                                                                          3503 Hønefoss   

Tlf. sentralbord 32181650                                                                                                                           

Rektor: Tone Sandvik

Direktetlf.: 32181652 / Mobiltlf.: 95966302

E-post adresser til alle lærere

Mobbevarsel via SMS:

Send HOV MOBB din melding til 59 44 44 32

SMS til kontaktlærer f.eks 8A:

Send HOV 8A din melding til send siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk