Gå til innhold Gå til søk

Vurdering og karaktersetting

Det overordnede målet med elevvurdering er å fremme elevens læring og utvikling. Dette innebærer bl.a. at veiledning skal ha en fremtredende plass i all elevvurdering. Vurderingen skal fremme elevenes motivasjon og lærelyst på en slik måte at elevene får

Vurderingen skal bidra til god kontakt mellom skole og hjem. Foreldrene oppfordres til å være aktive og ansvarlige samarbeidspartnere, og vi skal gjennomføre faste, planlagte samtaler mellom lærer, elev og foresatte.

Vurdering foregår på 2 måter:

Individuell vurdering uten karakter;
Denne vurderingen skal ta hensyn til elevenes forutsetninger og sette motivasjon, læring og utvikling i fokus. Den skal bidra til at elevene stimuleres til å ta i bruk sine evner og anlegg.
Vurderingen skal også gjøre elevene i stand til å reflektere over egen framgang og egen læring.

Individuell vurdering med karakter;
Denne vurderingen skal vise i hvilken grad elevene nærmer seg målene for opplæringen. Det skal normalt ikke tas hensyn til elevenes forutsetninger her.

Karakterskala.

Elevenes karakterer skal  følge en 6-delt tallskala.

¤ 6 - 5 - 4 - 3 - 2 - 1 ¤ der 1 er dårligste karakter og 6 er beste.

Med dette harmoniseres karakterskalaen mot videregående skole og vi får en finere gradering som særlig har vært ønske ut fra at karakteren G tidligere har vært for vid. Tallkarakterer vurderes også som mindre verdiladet enn meget godt, lite godt osv.

Legg allikevel merke til at vi i grunnskolen ikke bruker karakteren 0 (i motsetning til i videregående skole) og at ingen karakter hos oss er strykkarakter.

I språkfagene (norsk og engelsk) er det innført en egen muntlig karakter. Noen elever kan ha sin styrke på enten den muntlige eller den skriftlige sida. Derfor har man ønsket å dele dette opp i to karakterer.

Individuell opplæringsplan. Foreldre til elever med individuell opplæringsplan skal - etter sakkyndig vurdering - kunne velge mellom vurdering med og vurdering uten karakterer.

Vurdering med karakterer skal ha samme form og grunnlag som vurderingen av elever uten individuelle opplæringsplaner. Hvis eleven eller foreldrene ønsker det, skal det anmerkes på vitnemålet at eleven har hatt en individuell opplæringsplan.

Ved vurdering uten karakter skal eleven få et vitnemål som beskriver den opplæringen eleven har fått og i hvilken grad han eller hun har nådd målene for opplæringen.

Vurdering av valgfag spesielt
Elevene skal få standpunktkarakter når et valgfag avsluttes. Elevene kan velge samme valgfag om igjen, og da avsluttes det ikke etter første år. Ved slutten av ungdomstrinnet kan eleven ha hatt bare ett valgfag og én karakter, eller flere valgfag og flere karakterer.

Alle karakterene skal stå på vitnemålet, men det blir beregnet et gjennomsnitt som teller ved opptak til videregående opplæring.

 

Orden/oppførsel.

Karaktergradene er:  God - Nokså god - Lite god.

I oppførsel legges særlig vekt på hvordan elevene oppfører seg mot medelever, lærere og andre tilsatte, og hvordan de behandler skolens, - og andres eiendom.

I orden legges særlig vekt på at elevene møter presis til timene, har med seg nødvendige skolesaker og at de gjør pålagt skolearbeid.

Ugyldig fravær regnes med i ordenskarakteren.

Klageadgang
Det er anledning til å klage på karakterer som skal føres på vitnemålet (Forskrift om begrunnelse og klage).

Publisert
20.11.2007
Sist endret
21.04.2015

Kontakt oss

Servicetorget - svarer på generelle spørsmål

Tlf. 32 11 74 00

E-post: servicetorget
@ringerike.kommune.no


Kommunalsjef for skole og kultur
Magnar Ågotnes
Mob: 913 38 099

Besøksadresse:
Rådhuset, Oslov. 1
3510 Hønefoss

Postadresse:
Postboks 123, Sentrum
3502 HØNEFOSSsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk