Gå til innhold Gå til søk

Fritak fra aktiviteter o.l. i skolen

Det presiseres at det kun er aktiviteter, som oppleves enten som utøvelse av eller tilslutning til annen religion eller livssyn, det kan bes fritak fra og ikke kunnskapsinnhold i skolen.

Dette sier Opplæringsloven om fritak fra aktiviteter m.m i opplæringen: 

§ 2-3 a. Fritak frå aktivitetar m.m. i opplæringa

Skolen skal vise respekt for elevane og foreldra sine religiøse og filosofiske overtydingar og sikre retten til likeverdig opplæring.

Elevar skal etter skriftleg melding frå foreldra få fritak frå dei delar av undervisninga ved den enkelte skolen som dei ut frå eigen religion eller eige livssyn opplever som utøving av ein annan religion eller tilslutning til eit anna livssyn, eller som dei på same grunnlag opplever som støytande eller krenkjande. Det er ikkje nødvendig å grunngi melding om fritak etter første punktum.

Det kan ikkje krevjast fritak frå opplæring om kunnskapsinnhaldet i dei ulike emna i læreplanen. Dersom skolen på eit slikt grunnlag ikkje godtek ei melding om fritak, må skolen behandle saka etter reglane om enkeltvedtak i forvaltningslova.

Skolen skal ved melding om fritak sjå til at fritaket blir gjennomført, og leggje til rette for tilpassa opplæring innanfor læreplanen.

Skoleeigaren skal årleg informere elevane og foreldra til elevar under 15 år om reglane for fritak og om innhaldet i opplæringa.

Elevar som har fylt 15 år, gir sjølv skriftleg melding som nemnt i første ledd. 

§ 2-4. Undervisninga i faget kristendom, religion, livssyn og etikk

Faget kristendom, religion, livssyn og etikk (KRLE) er et vanlig skolefag som normalt skal samle alle elever. Faget skal gi kunnskap og forståelse, ikke være forkynnende eller gi opplæring i en bestemt religion eller et bestemt livssyn.

Det er gjort endringer i faget som er gjeldende fra august 2015. Hovedendringene består i at fagets navn er endret til kristendom, religion, livssyn og etikk (KRLE). I formålet er setningen «Kristendomskunnskap skal av den grunn ha den kvantitativt største andelen av lærestoffet.» endret til «Om lag halvparten av undervisningstiden i faget skal av den grunn brukes på kristendomskunnskap.». Bestemmelsene for fritak er ikke endret.

Bestemmelsen om fritak fra aktiviteter er generell. Eleven kan ikke få fritak fra hele fag, men aktiviteter i fag. Bestemmelsen vil i praksis ha særlig betydning der det er aktuelt å søke om fritak fra opplæringsaktiviteter innenfor KRLE-faget. Fritak etter denne bestemmelsen kan gis fra de delene av undervisningen som eleven ut fra:

  • Egen religion eller eget livssyn opplever som utøvelse av en annen religion eller tilslutning til et annet livssyn.
  • De delene av undervisningen som elever opplever som støtende eller krenkende.

Muligheten for fritak knytter seg til konkrete aktiviteter eller arbeidsmåter som med rimelig grunn kan oppfattes som religionsutøvelse eller tilslutning til annet livssyn.

Det er presisert i bestemmelsen at retten til fritak fra opplæringen, ikke gjelder fritak fra opplæring om kunnskapsinnholdet i de ulike emnene i læreplanen. Det er dermed ikke mulig å velge seg bort fra kunnskap om andre religioner og livssyn.

Fritak trenger en ikke å søke om, det er nok å melde det til skolen. Om ønskelig kan vedlagte skjema benyttes. 

Eksterne lenker

 Opplæringsloven § 2-3 a: Fritak fra aktiviteter m.m. i opplæringa 

 Opplæringsloven § 2-4 : Undervisninga i faget kristendom, religion, livssyn og etikk

 

Publisert
09.11.2014
Sist endret
13.09.2015

Kontakt oss

Servicetorget - svarer på generelle spørsmål

Tlf. 32 11 74 00

E-post: servicetorget
@ringerike.kommune.no


Kommunalsjef for skole og kultur
Magnar Ågotnes
Mob: 913 38 099

Besøksadresse:
Rådhuset, Oslov. 1
3510 Hønefoss

Postadresse:
Postboks 123, Sentrum
3502 HØNEFOSSsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk