Gå til innhold Gå til søk

Nedgravde oljetanker

Det er et stor ansvar å ha oljetank/parafintank. Som eier av tank i dag, er du gjennom forurensningsloven ansvarlig for opprydding ved eventuell lekkasje fra tanken.

Konsekvensene av oljelekkasjer fra nedgravde oljetanker kan være omfattende, både økonomisk og miljømessig. Sjekk vilkårene hos ditt eget skadeforsikringsselskap.
 
Akutte lekkasjer fra oljetanker skal varsles til brannvesenet på tlf. 110.

Tilstandskontroll er lovpålagt
Tankeier plikter til å gjennomføre tilstandskontroll av oljetanken. Dette er krav satt i forurensningsforskriften.

Tidspunktet for kontroll avhenger av materialet:
Ståltanker skal kontrolleres etter 15 år, og deretter hvert 5. år.
Glassfibertanker trykktestes etter 2 år, kontrolleres etter 30 år og deretter etter avtale med kontrollør. 

De eldste ståltankene fra 1960-tallet og tidligere må antas å være i dårlig forfatning. Disse bør kontrolleres omgående eller fjernes uten forutgående kontroll.

Fjerning av oljetank
En oljetank som ikke er i betryggende stand, skal tas ut av bruk eller utbedres etter alminnelig aksepterte metoder. Tanker som tas permanent ut av bruk, fjernes (saneres)etter rengjøring. Rengjøring av tanken må utføres av firma som har riktig utstyr, arbeidssertifikat for arbeid i tanker og tillatelse fra Miljødirektoratet for håndtering av oljeholdig avfall.

I spesielle situasjoner kan kommunen på gitte vilkår gi dispensasjon om at tanken forblir i bakken (konserveres). Den skal da rengjøres og fylles med sand/Leca, og påfyllingskran skal fjernes eller plomberes.

Enten tanken skal fjernes/saneres eller forbli i bakken/konserveres, skal den ansvarlige gi skriftlig beskjed om dette til kommunen. Benytt "Meldeskjema for sanering av olje- og parafintank /Søknad om konservering av olje- og parafintank".

Nedgraving av ny oljetank
Den ansvarlige for oljetanken skal senest en måned før en oljetank graves ned, gi skriftlig melding til kommunen om tankens størrelse, konstruksjon, korrosjonsbeskyttelse, alder og kartangivelse av hvor tanken ønskes lagt ned på eiendommen. Kommunen kan kreve tilsvarende opplysninger for eksisterende nedgravde oljetanker.

Myndighetene har signalisert at det fra 2020 vil tre i kraft et forbud mot bruk av fossil fyringsolje og parafin til oppvarming av boliger. Forbudet er foreløpig ikke formalisert i lover eller forskrifter. Detaljer knyttet på hvordan og på hvilken måte dette skal gjennomføres foreligger ikke.

Om forbudet skulle komme vil det trolig medføre omfattende investeringer i din bolig, spesielt hvis du har oljefyr. Det er derfor viktig å starte planleggingen i god tid, slik at den løsningen du til slutt velger blir den mest gunstige for deg og boligen.

www.oljefri.no kan du blant annet finne kvalitetssikrede bedrifter som installerer fornybar oppvarming og sanerer oljetanken.

www.enova.no/privat kan du lese om hvilke energitiltak du kan få tilskudd for. Eller ring 800 49 003.

Publisert
13.12.2007
Sist endret
19.06.2017

Selvbetjening

Les mer

Kontakt oss

Ringerike kommune

Postboks 123 Sentrum
3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00

Kontaktpersoner

Ole Anders Moskaug
E-post: ole.anders.moskaug@ringerike.kommune.no

 send siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Nettredaktør: Evi Mathilassi Lien    Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk