Gå til innhold Gå til søk

418 detaljregulering for Folllummoen næringsområde - varsel om oppstart

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8, varsles det om oppstart av detaljreguleringsarbeid for Follummoen næringsområde, gnr/bnr 50/294, samt 50/327, 50/335 og 50/340.

Hensikten med planarbeidet er å erstatte eksisterende bebyggelsesplan. Hovedformål industri/lager videreføres, samtidig som det åpnes for andre typer formål som er relatert til allerede tillatte formål, slik som handel med plasskrevende varer. Det er også ønske om å øke utnyttelsesgraden i byggefeltene og å flytte regulert grøntareal internt i planområdet. Forslag til planavgrensning er vist på kartutsnitt: 

Tiltakshaver er grunneier SAT-Gruppen AS.

Gjeldende planer:
I gjeldende bebyggelsesplan for Kilemoen 2, vedtatt 21.11.05, er planområdet regulert til industri/lager, friluftsområde og felles avkjørsel.  

I gjeldende Kommuneplan for Ringerike kommune 2007-2019, vedtatt 13.08.2007, er planområdet avsatt til industri, nåværende.

Planarbeidet utløser ikke krav om konsekvensutredning etter plan- og bygningsloven § 12-3 tredje ledd jfr. §§ 4-1, 4-2, og forskrift om konsekvensutredninger.

 

Informasjon:
Mer informasjon om planinitiativet finner du her.

Merknader til oppstartsvarselet med frist 29.02.2016, sendes til:

 

COWI AS

v/ Magnus Torp

Hvervenmoveien 45

3511 Hønefoss

mato@cowi.no 

 

Kopi av merknader skal sendes:

Ringerike kommune
Pb 123 sentrum
3502 Hønefoss

postmottak@ringerike.kommune.no 

 

Dersom det er spørsmål til oppstartsvarselet kan Magnus Torp kontaktes på mato@cowi.no eller på tlf. 901 89 137. 

Publisert
06.02.2016
Sist endret
08.03.2016

Kontakt oss

Ringerike kommune

Besøksadresse
Servicetorget 
Osloveien 1, 3511 Hønefoss 

Servicetorget er åpent
mandag-fredag kl. 09.00-15.00

Postadresse
Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 12 50 30

Tjenestesteder A - Å

Facebook   Twitter   Linkedin


In English Englishsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk