Gå til innhold Gå til søk

Follummoen Næringsområde - offentlig ettersyn av reguleringsplan

0605_ 418 Detaljregulering for Follummoen Næringsområde sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn etter politisk behandling i Formannskapet 21.06.16 Bh.nr. 152/16. Dette i henhold til plan- og bygningsloven § 12-10.

Planområdet omfatter området som er vist på kartutsnittet.

dd

Planforslaget innebærer åpning for handel med plasskrevende varer i et område avsatt til industri i kommuneplanen, samt en økning fra 25 % til 40 % BYA. Sti-traseer gjennom området flyttes til en grøntkorridor øst for området, og krysset fv 172 X Follummoveien må utbedres i henhold til gjeldende utformingskrav før det gis brukstillatelse for bygg i planområdet. Foreslåtte reguleringsformål er Forretning/Industri, Industri/Lager, Friområde og Kjøreveg. Det legges også inn hensynsoner for Frisiktsone og Faresone Høyspenningsanlegg.

Merknader til planarbeidet sendes til postmottak@ringerike.kommune.no, eller per post til Ringerike kommune, Areal- og byplankontoret, postboks 123, sentrum, 3502 Hønefoss innen 19.sept.2016.

Dokumenter i saken

Saksprotokoll med vedtak

Saksframlegg

Forslag til plankart

Forslag til bestemmelser

Planbeskrivelse

For øvrige dokumenter i saken til politisk behandling trykk linken

Publisert
01.07.2016
Sist endret
01.07.2016

Kontakt oss

Ringerike kommune

Besøksadresse
Servicetorget 
Osloveien 1, 3511 Hønefoss 

Servicetorget er åpent
mandag-fredag kl. 09.00-15.00

Postadresse
Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 12 50 30

Tjenestesteder A - Å

Facebook   Twitter   Linkedin


In English Englishsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk