Gå til innhold Gå til søk

Områderegulering nr. 0605_367 ”EGGEMOEN FLYPLASS OG NÆRINGSPARK” Varsel om oppstart og offentlig ettersyn av planprogram

Formannskapet vedtok i møte 17.01.2012, oppstart av områderegulering nr.0605_367 "Eggemoen flyplass og næringspark", samt å legge plan – og utredningsprogram ut til offentlig ettersyn. En områderegulering er en kommunal reguleringsplan. Grunneier er hoved

Planområdet omfatter det området som er vist på kartutsnittet.

avgrensning

Planforslaget tar sikte på å regulere for utvikling av et område på 2400 daa, til flyplass og næringspark. Hovedformålet vil være utbygging til næringsformål og flyrelatert virksomhet, men forslaget legger også til rette for undervisningsformål og overnattingstilbud.

Planforslaget tar sikte på å oppheve deler av området som er båndlagt for forsvaret i gjeldende kommuneplan. Forslaget innebærer også omdisponering av Landbruk –, natur – og friluftsområder (LNF) som i dag nyttes til skogbruk og friluftsaktivitet. Omdisponeringen vil kunne få konsekvenser for muligheten for å utøve friluftsliv i området og vil være et sentralt tema i den videre prosessen. Samferdsel og infrastruktur er et annet viktig tema.

Eventuelle synspunkter, merknader, opplysninger av interesse eller betydning for planarbeidet sendes skriftlig innen 05.03.2012 til:

Ringerike kommune, postboks 123, sentrum, 3502 Hønefoss. 

Det vil også bli anledning til å komme med merknader til det konkrete planforslaget i forbindelse med offentlig ettersyn av planen.

 

Saksdokumenter:

Saksframlegg

Forslag til planprogram

Merknader til forhåndshøring

Saksprotokoll Hovedkomiteen for miljø og areal

Saksprotokoll Formannskapet

Publisert
21.01.2012
Sist endret
12.06.2014

Kontakt oss

Ringerike kommune

Besøksadresse
Servicetorget 
Osloveien 1, 3511 Hønefoss 

Servicetorget er åpent
mandag-fredag kl. 09.00-15.00

Postadresse
Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 12 50 30

Tjenestesteder A - Å

Facebook   Twitter   Linkedin


In English Englishsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk