Gå til innhold Gå til søk

Varsel om oppstart

Det startes opp et arbeid for å tilrettelegge for bygging av konsentrert boligbebyggelse på eiendommen der gamle Ullerål skole ligger. Frist for å sende merknader til planarbeidet er 13. august.

Forslag til avgrensning av planen vises i kartutsnittet.

 

Dagens situasjon og ønsket tiltak

Den gamle skolen er tenkt bevart og nytta til leiligheter mens man i tillegg ser for seg ny konsentrert boligbebyggelse på eiendommen. Man ser for seg en forholdsvis høy utnyttelse av tomta som er på ca. 11 dekar.

I tillegg til det gamle skolebygget står det en eldre vaktmesterbolig i tre på eiendommen, samt et mindre skur. Disse bygningene er i dårlig forfatning og forutsettes revet som følge av planarbeidet. Man ønsker å tilrettelegge bebyggelsen på en slik måte at den gamle verneverdige skolen beholder sin fremtredende plass i landskapet.

 

Relevante dokumenter i saken finner du under:

Saksfremlegg

Saksprotokoll

Søknad om oppstart

 

Konsekvenser

Reguleringa vil gi noe økt trafikk på Sagaveien, og i den forbindelse skal det utredes om det er behov for forbedringer på eksisterende vei. Det tas sikte på en delt atkomst der deler av ny bebyggelse får atkomst via Sagaveien og deler av bebyggelsen får atkomst via ny avkjøring direkte fra Hovsmarkveien.

 

Merknader til planarbeidet

Kommentarer og merknader i forbindelse med det igangsatte reguleringsarbeidet kan rettes til Ringerike kommune, areal – og byplankontoret, postboks 123 sentrum, 3502 Hønefoss innen 13. august.

 

Gjeldende planer

Planområdet er i gjeldende kommuneplan avsatt til fremtidig boligformål. I gjeldende reguleringsplan fra 1975 er størsteparten av området regulert til offentlig bebyggelse. Skolebygning er ute av drift, og gjeldende kommuneplan overstyrer den eldre reguleringsplanen.

 

Lovhenvisninger, plantype og vedtak

Hovedkomitéen for miljø – og arealforvaltning meldte oppstart av detaljreguleringa i møte 11.06.12, sak 79/12.

Oppstart av 0605_354 «detaljregulering for gamle Ullerål skole» kunngjøres i henhold til plan – og bygningsloven § 12-8. Forslagstiller for planen er Ringerike kommune og utførende konsulent er Bjørn Leifsen.

Det stilles ikke krav til konsekvensutredning etter § 5 i Forskrift om konsekvensutredning. Følgende temaer anses likevel som viktige å utrede i prosessen: trafikk, støy og påvirkning på landskapsbildet.

 

Eventuelle spørsmål til planarbeidet kan rettes til saksbehandler via telefon 32 11 74 00.

Publisert
16.06.2012
Sist endret
12.06.2014

Kontakt oss

Ringerike kommune

Besøksadresse
Servicetorget 
Osloveien 1, 3511 Hønefoss 

Servicetorget er åpent
mandag-fredag kl. 09.00-15.00

Postadresse
Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 12 50 30

Tjenestesteder A - Å

Facebook   Twitter   Linkedin


In English Englishsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk