Gå til innhold Gå til søk

Offentlig ettersyn

Forslag til reguleringsplan 330 Soknedalsveien 5-27 er behandla i hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning og i formannskapet. Nå legges planforslaget ut på høring. 

Planområdet ligger mellom Soknedalsveien og jernbanesporene ved Hønefoss stasjon, vest for Hønefoss sentrum. Området kalles Meieriområdet. Planavgrensing vises på kartet under. 

 

 

 

 Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for næring i form av dagligvare, detaljhandel og handel med plasskrevende varer, samt boliger. Det er viktig å sikre gode løsninger for trafikk gjennom området. Kommunen mener at en utbygging i henhold til planforslaget vil være positivt for området, som i dag framstår som lite pent og usammenhengende. Området bør også utnyttes bedre da det ligger nært sentrum og jernbanestasjonen.

Merknader
Merknader til reguleringsarbeidet kan rettes til Ringerike kommune - areal- og byplankontoret, Postboks 123 Sentrum, 3502 Hønefoss, eller på e-post til postmottak@ringerike.kommune.no innen 10. februar 2014.

De enkelte som kommer med merknader får ikke direkte tilbakemelding. Merknadene tas med og behandles i saken sammen med øvrige innkomne merknader. Hvordan merknader er blitt behandla i saken vil fremgå av dokumentene ved politisk 2. gangsbehandling av planforslaget.

Lovhenvisninger og vedtak

Det offentlige ettersynet skjer i henhold til plan- og bygningsloven § 12-10 etter 1.gangsbehandling i hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning (02.12.13, sak 137/13) og i formannskapet (03.12.13, sak 177/13).

Følgende er vedtatt:

  1. Forslag til områderegulering 330 Soknedalsveien 5-27 sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven §§ 5-2 og 12-10.
  2. Rådmannen skal før 2. gangsbehandling kvalitetssikre planen når det gjelder innhold og framstilling, samt foreta eventuelle mindre suppleringer og justeringer.
  3. Det tas sikte på å oppheve de deler av gjeldende reguleringsplan 127-3 Molvaldområdet som overlappes av ny plan, inkludert alle senere planendringer, delplaner og tilhørende bestemmelser, ved godkjenning av reguleringsplan 330 Soknedalsveien 5-27.
  4. Det må foretas kartlegging av flomsoner og resultater må innarbeides i planforslaget før 2. gangsbehandling.
  5. Området skal utvikles til å bli et nærsenter/bydelssenter for nordvestlige del av Hønefoss. Felt BFK ses på som en naturlig utviding av sentrumsområdet som avgrenses i fylkesdelplanen for handel, service og senterstruktur i Buskerud, og det tillates derfor utbygging som samsvarer med definisjonen av kjøpesenter som er gitt i fylkesdelplanen.
  6. Kommunen anser felt F for å ligge i randsonen utafor sentrumsområdet, og det tillates derfor plasskrevende varer i tråd med fylkesdelplanen for handel, service og senterstruktur i Buskerud.
  7. Det må lages bestemmelse som fastsetter tilknytningsplikt til fjernvarmeanlegg innen 2. gangsbehandling

 Saksbehandler svarer gjerne på spørsmål.


Saksdokumenter
Forslag til plankart
Forslag til bestemmelser
Planbeskrivelse
Oppsummering av innkomne merknader etter oppstart, med forslagsstillers og rådmannens kommentarer
Trafikkanalyse
Notat om trafikkstøy
ROS-analyse

Saksframlegg 1. gangsbehandling
Protokoll fra 1. gangsbehandling i formannskapet

 

Saksbehandler: Ingeborg Faller
Telefon: 32 11 74 61
E-post: ingeborg.faller@ringerike.kommune.no

 

 

Publisert
14.12.2013
Sist endret
15.09.2015

Kontakt oss

Ringerike kommune

Besøksadresse
Servicetorget 
Osloveien 1, 3511 Hønefoss 

Servicetorget er åpent
mandag-fredag kl. 09.00-15.00

Postadresse
Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 12 50 30

Tjenestesteder A - Å

Facebook   Twitter   Linkedin


In English Englishsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk