Gå til innhold Gå til søk

324 Detaljregulering Trampen Skytebane legges ut til offentlig ettersyn. Frist for merknader er mandag 18. april 2016.

Kartutsnitt 1


Kartutsnitt 2

324 Detaljregulering Trampen Skytebane sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn etter politisk 1. gangsbehandling i Hovedkomitéen for miljø- og arealforvaltning 15.02.16, sak 22/16. Dette i henhold til plan- og bygningsloven § 12-10.

Planområdet omfatter området som er markert rødt på kartutsnitt 1. På kartutsnitt 2 er nåværende skytebane nær Sokna sentrum markert rødt.

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for ombygging av skytebanen i Trampen ved Sokna, slik at aktiviteten til Sokna skytterlag kan samlokaliseres med aktiviteten til Sokna jeger- og fiskerforening, Sokna sportsskyttere og Sokna leirdueklubb. Sokna skytterlags bane nær Sokna sentrum vil avvikles når nytt, samlet skytesenter i Trampen står ferdig.

Foreslåtte reguleringsformål er skytebane, forsamlingslokale, parkering og vei, samt hensynssonene faresone – skytebane og bevaring av naturmiljø.

Forslag til tillatte skytetider ved Trampen Skytebane ønskes spesielt hørt i høringsperioden.

Kommentarer og merknader i forbindelse med planarbeidet sendes til postmottak@ringerike.kommune.no eller per post til Ringerike kommune, Areal- og byplankontoret, Postboks 123, Sentrum, 3502 Hønefoss senest mandag 18. april 2016.

De enkelte som kommer med merknader vil ikke få direkte tilbakemelding. Merknadene tas med og behandles i saken sammen med øvrige innkomne merknader. Hvordan merknader er blitt behandlet i saken vil fremgå av dokumentene ved politisk sluttbehandling av planforslaget.

 For vurdering av innkomne merknader ved oppstart: Se saksfremlegg.

Saksdokumenter

 1. Plankart
 2. Planbestemmelser
 3. Planbeskrivelse
 4. Saksfremlegg
 5. Saksprotokoll
 6. Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS)
 7. Illustrasjonsplan, nytt skytesenter
 8. Biologisk mangfold, notat
 9. Støyrapport m/støykart
10.Kulturminneregistrering

Publisert
01.03.2016
Sist endret
24.05.2016

Kontakt oss

Ringerike kommune

Besøksadresse
Servicetorget 
Osloveien 1, 3511 Hønefoss 

Servicetorget er åpent
mandag-fredag kl. 09.00-15.00

Postadresse
Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 12 50 30

Tjenestesteder A - Å

Facebook   Twitter   Linkedin


In English Englishsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk