Gå til innhold Gå til søk

411 Detaljregulering Løkenstuen boligprosjekt – oppstart av planarbeid

Det starter opp et planarbeid i Løkenåsen, Haugsbygd. Frist for å sende inn merknader til planarbeidet er 4. desember 2017.

Planarbeidet skal legge til rette for oppføring av to lavblokker med parkeringskjeller. Det planlegges for ca. 20 leiligheter fordelt på fire etasjer. Planarbeidet skal også legge til rette for etablering av en ny boligtomt til oppføring av en enebolig med garasje. Forslag til planavgrensning er vist på kartutsnittet, markert med svart stiplet linje og rødt fyll. Området som ønskes bebygd består av eng og krattskog. Planområdet inkluderer også veiareal og en eiendom bebygd med en enebolig med garasje og stabbur. Forslagstiller for planen er TT Consult AS og utførende konsulent er Roar Jørgensen AS.

Innspill til planarbeidet

Innspill til planarbeidet sendes til postmottak@ringerike.kommune.no eller per post til Ringerike kommune, areal- og byplankontoret, postboks 123 sentrum, 3502 Hønefoss innen 4. desember 2017.

De enkelte som kommer med merknader får ikke direkte tilbakemelding. Merknadene tas med og behandles i saken sammen med andre innkomne merknader. Hvordan merknader er blitt behandla vil fremgå av dokumentene ved politisk 1. gangsbehandling av planforslaget. Ved høring og offentlig ettersyn etter politisk behandling vil det bli mulighet for å komme med innspill til det konkrete planforslaget.

Lovhenvisninger, plantype og vedtak

Oppstart av 0605_411 Løkenstuen boligprosjekt kunngjøres iht. plan- og bygningsloven § 12-8. Hovedutvalget for Miljø- og arealforvaltning vedtok å anbefale oppstart av planarbeidet 11.09.2017 bh 49/17og Formannskapet vedtok å anbefale oppstart av planarbeidet 26.09.2017, bh. 27/17.

Kontakt forslagsstiller eller saksbehandler dersom det er ønske om å få oversendt dokumenter direkte.

Forslagsstiller: Tor Thomassen Consult AS, tor@ttconsult.as

Saksbehandler: Linda Engstrøm, linda.engstrom@ringerike.kommune.no

Saksdokumenter

Oversiktskart

Forslag til planavgrensning

Referat fra oppstartsmøte

Saksprotokoll-Hovedutvalg for Miljø- og areal

Saksprotokoll-Formannskapet

Saksfremlegg

Dokumentasjon fra forslagstiller-Oppstartsprogram

Publisert
31.10.2017
Sist endret
03.11.2017

Kontakt oss

Ringerike kommune

Besøksadresse
Servicetorget 
Osloveien 1, 3511 Hønefoss 

Servicetorget er åpent
mandag-fredag kl. 09.00-15.00

Postadresse
Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 12 50 30

Tjenestesteder A - Å

Facebook   Twitter   Linkedin


In English Englishsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk