Gå til innhold Gå til søk

Kommunedelplan for Ådalsfjella

Kommunedelplanen for Ådalsfjella ble vedtatt i Kommunestyret 30.06.2011.

Kommunedelplanen vil åpne opp for en moderat utvikling av Ådalsfjella, og åpner for bygging av ytterligere ca 350 hytter, kurs- og konferansesenter, campingplass, skytebane og ski- og alpinanlegg. I dag er det rundt 1 000 hytter i Ådalsfjella. Det tillates etablert både svartvanns- og gråvannutslipp såfremt utslippet er i samsvar med gjeldende lovverk.

Kommunedelplanen for Ådalsfjella er en overordna plan som legger rammene for nye reguleringsplaner innenfor planområdet, samt for eksisterende planer med mangelfulle eller upresise bestemmelser.

Aktuelle dokumenter i saken:

Melding om vedtak
Saksprotokoll, Kommunestyre 30.06.2011
Saksprotokoll, Formannskap 15.06.2011
Saksprotokoll, Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning, 06.06.2011
Saksframlegg
Planbestemmelser
Plankart
Endringslogg
Sammendrag og vurdering av innkomne innspill
Oversikt over forslagsstilleres innspill til kommunedelplanen
Brev fra Fylkesmannen, 18.05.2011
Revidert planforslag, oversendelse til Fylkesmannen, 12.04.2011
Saksprotokoll, 07.06.2010
Saksframlegg, 18.05.2010


(30.06.2011) Kommunestyret behandlet Kommunedelplan
for Ådalsfjella i sak 102/11
Saksprotokoll


(15.06.2011) Formannskapet behandlet Kommunedelplan
for Ådalsfjella i sak 115/11
Saksprotokoll(06.06.2011) Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning behandlet Kommunedelplan
for Ådalsfjella i sak 68/11
Saksprotokoll


(18.05.2011) Fylkesmannen i Buskerud trekker sine innsigelser til kommunedelplanen.

Brev fra Fylkesmannen(12.04.2011) Revidert forslag til kommunedelplan for Ådalsfjella er oversendt Fylkesmannen med anmodning om at innsigelser til plan trekkes.

Dokumenter i saken:
Brev til Fylkesmannen

Plankart
Vedlegg, nr. 2 -8(25.02.2011) Ringerike kommune i møte med Fylkesmannen for å drøfte innspill til kommunedelplanen samt endringer i planen.


INNKOMNE INNSPILL
1. Buskerud fylkeskommune
2. Robert Sundby
3. Direktoratet for mineralforvaltning
4. Reny Andersen
5. Ole Ringerud
6. Vikerfjell forum
7. Fylkesmannen i Buskerud, Norges vassdrags- og energidirektorat og Statens vegvesen
8. ForsvarsbyggKOMMUNEDELPLANEN PÅ HØRING
Formannskapet behandlet nytt forslag til kommunedelplan for Ådalsfjella, i møtet 08.06.2010, i sak 69/10 og vedtok å sende planen på høring. Kommunedelplanen var på høring i perioden 26.06.2010 - 06.09.2010.

Saksdokumenter:
Høringsbrev
1. Saksprotokoll - FS
2. Saksprotokoll - HMA
3. Saksframlegg
4. Plankart (OBS! 9 MB)
5. Planbestemmelser
6. Innkomne innspill ved offentlig ettersyn
7. Viker skytebane, konsekevensvurdering
8. Viker skytebane, risiko- og sårbarhetsanalyse
9. Viker skytebane, støy- og sikkerhetssoner - rapport
10. Viker skytebane, støysonekart
11. Viker skytebane, sikkerhetssonekart
12. Endringslogg
13. Oversikt over innspill til plan

Øvrige dokumenter i saken:
Konsekvensutredning - innspill nr. 1-7 (OBS! 7,2 MB) 
Konsekvensutredning - innspill nr. 7-17 (OBS! 13,1 MB)
Konsekvensutredning - innspill nr. 18-37 (OBS! 11,4 MB)
Konsekvensutredning - innspill nr. 38-53 og A, B og C (OBS! 7,2 MB)
Konsekvensutredning - innspill nr. 54

Risiko- og sårbarhetsanalyse - tom. innspill nr. 6 (OBS! 6,4 MB)
Risiko- og sårbarhetsanalyse - tom. innspill nr. 18 (OBS! 12,7 MB)
Risiko- og sårbarhetsanalyse - tom. innspill nr. 41 (OBS! 9,7 MB)
Risiko- og sårbarhetsanalyse - tom. innspill C (OBS! 6,4 MB)
Risiko- og sårbarhetsanalyse - innspill nr. 54(26.05.2010) Nytt forslag til kommunedelplan for Ådalsfjella skal behandles i Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 31. mai og i Formannskapet 7. eller 8. juni. Ny planlov trådte i kraft 1. juli 2009, og kommunedelplanen har blitt konvertert for å være i tråd med bestemmelser i ny lov.(25.03.2010) Viker skytterlag ønsker å etablere skytebane i Viker, med hagle- og riflebane. Innspillet vil bli tatt med i kommunedelplanen for Ådalsfjella.
Med bakgrunn i dette har COWI foretatt beregninger av støy og sikkerhetssoner.

Rapport: Viker skytebane - støy og sikkerhetssoner
Støykoter - alle baner
Sikkerhetssoner - alle baner(15.02.2009) Miljø- og arealforvaltning har dialog med berørte parter for å justere forslag til planen for å imøtegå innsigelser fra regionale myndigheter.(28.01.2010) Venstresvingefelt på Ringmoen: Det ble avholdt møte med berørte parter (forslagsstillere, grunneiere ved Ringmoenkrysset, naboer etc.) hvor det ble orientert om Statens vegvesens krav om rekkefølgebestemmelse og konsekvensen av dette i forhold til gjennomføring av plan.(25.01.2010 og 27.01.2010) Avholdt møter med Fylkesmannen i Buskerud og Statens vegvesen for å avklare forhold knyttet til innsigelser og andre innspill gitt i høringssvaret. Tilbakemeldinger gitt i møte med regionale myndigheter tyder på at en rekke av forslagene i plan trolig kan opprettholdes ved at det foretas mindre justeringer av avgrensninger og presiseringer i planbestemmelser.INNKOMNE INNSPILL
I høringsperioden  20.06.2009 - 20.09.2009 har vi mottatt 11 innspill. Ønsker du innsyn i disse innspillene kontakt saksbehandler på tlf: 32 11 74 00.

Vi har mottatt innsigelser fra Fylkesmannen i Buskerud for en rekke forhold samt innsigelse og varsel om innsigelse fra Statens vegvesen. I korte trekk omhandler innsigelsene fra Fylkesemannen følgende områder: Ringerudsetra, Fisketjern, Gunbjørrudsetra, Olsvika og Storøya. Statens vegvesen har fremmet innsigelser til adkomster til utbyggingsområdet på Olsvika, og vil også fremme innsigelse dersom det ikke tas inn en rekkefølgebestemmelse om opparbeidelse av venstresvingefelt ved Ringmoen.KOMMUNEDELPLANEN PÅ HØRING
Kommunedelplanen for Ådalsfjella ble 1. gangsbehandlet i Formannskapet 10.06.2009, og sendt på høring i perioden 20.06.2009 - 20.09.2009.

Høringsdokumenter:
Høringsbrev
Plankart (OBS! 11 MB)
Planbestemmelser
Planprogram

Politisk behandling:
Protokoll fra Formannskapet (10.06.2009)
Protokoll fra Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning (08.06.2009)
Saksframlegg


 

Publisert
16.02.2010
Sist endret
11.01.2018

Selvbetjening

Les mer

Kontakt oss

Ringerike kommune

Besøksadresse
Servicetorget 
Osloveien 1, 3511 Hønefoss 

Servicetorget er åpent
mandag-fredag kl. 09.00-15.00

Postadresse
Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 12 50 30

Tjenestesteder A - Å

Facebook   Twitter   Linkedin


In English Englishsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk