Gå til innhold Gå til søk

Tilskudd for tiltak for barn med særskilte behov

Barn med særskilte behov under skolepliktige alder har rettigheter hjemlet i opplæringsloven kap 5, § 5-7.
http://www.lovdata.no/all/tl-19980717-061-006.html#5-1

Barn med nedstatt funksjonsevne har rett til prioritet ved opptak i barnehage. Det skal foretas en sakkyndig vurdering fo å vurdere om barnet har nedsatt funksjonsevne. Dette er regulert av barnehageloven § 13.

Prioritet gjelder også for barn der det er fattet vedtak etter lov om barneverntjenester §4 - 12 og § 4 - 4 annet og fjerde ledd.

Tilskudd til tiltak for barn med nedsatt funksjonsevne i barnehager:
Tilskuddsordningen skal bidra til at barn med nedsatt funksjonsevne skal kunne ha nytte av opphold i barnehage. Barn med nedsatt funksjonsevne kan trenge spesiell tilrettelegging i barnehagen. En slik tilrettelegging vil ofte medføre ekstrakostnader for barnehagen.
Ekstra tilskudd til barnehagen i tillegg til ordinært driftstilskudd kan tildeles fra kommunen etter søknad.

Målgruppe og kriterier:
Alle som driver godkjente barnehager og familiebarnehager kan søke kommunen om tilskudd til tiltak for barn med nedsatt funksjonsevne.

I søknad om tilskudd til tiltak for barn med nedsatt funksjonsevne, må barnehageeier gjøre rede for, og begrunne, hvilke behov barnehagen har for ekstra ressurser til tiltak for barn med nedsatt funksjonsevne. Kommunen vurderer søknaden og fatter vedtak om tildeling.
Midlene fordeles etter en vurdering av behovet i den enkelte barnehagen og hos det enkelte barnet. Tildelingsbrev sendes barnehagen og tilskuddet overføres barnehagen.

Mulighet til å klage:
Tildeling av midler til tiltak for barn med nedsatt funksjonsevne og barn med andre spesielle behov, kan påklages til Klagenemnden i kommunen etter regler i forvaltningsloven. En klage sendes kommunen ved barnehageadministrasjonen.
Dersom administrasjonen ikke omgjør vedtaket, oversendes klagen fra private barnehager til Klagenemnden for avgjørelse.

Publisert
13.12.2007
Sist endret
07.01.2013

Kontakt oss


Servicetorget -
svarer på generelle barnehagespørsmål
Tlf. 32 11 74 00

E-post: servicetorget
@ringerike.kommune.no

Besøksadresse:
Osloveien 1, Hønefoss 

Kommunalsjef Barn og unge 
Marianne Mortensen  

Barnehagerådgiver
Lars Erik Braaten
Tlf.  970 45 934send siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk