Gå til innhold Gå til søk

Vedtekter - kommunale barnehager

Vedtektene ble vedtatt av Hovedutvalget for Oppvekst og kultur 9. november 2016

Last ned pdf-utgave av de nye vedtektene her.

KAPITTEL 1. INNLEDNING

Alle barnehager skal i henhold til barnehagelovens § 7, Lov om barnehager, ha vedtekter. Det er barnehagens eier som fastsetter vedtektene, og disse skal ha opplysninger som er av betydning for foresattes forhold til barnehagen.

§ 1-1 Formål

Barnehagene skal drives i samsvar med Lov om barnehager, herunder bl.a. i samsvar med formålsbestemmelsen § 1, og de av departementet til enhver tid fastsatte forskrifter og retningslinjer, kommunale vedtak og plan for de enkelte barnehager.”

§ 1-2 Eierforhold og virkeområde

Ringerike kommune står ansvarlig for driften av de kommunale barnehagene.

 

§ 1-3 Taushetsplikt

Samarbeidsutvalget og personalet skal skrive under erklæring om taushetsplikt, jf. Lov om barnehager § 20.

KAPITTEL 2. STYRENDE OG RÅDGIVENDE ORGANER

§ 2-1 Kommunal forvaltning

I henhold til vedtak i kommunestyret av 28. 08. 2003 har Hovedkomiteen for oppvekst og kultur ansvaret for forvaltningen av barnehagene, herunder tilsyn og drift av barnehagene.

Opptak av barn er delegert til Rådmannen og foretas av Barnehagemyndigheten. 

§ 2-2 Samarbeidsutvalg

Barnehagens samarbeidsutvalg skal bestå av 5 medlemmer:

2 representanter valgt av foreldrerådet

2 representanter valgt av de ansatte

1 representant valgt av kommunen

Styrer har møte-, forslag- og talerett og fungerer som sekretær.

KAPITTEL 3. SØKNAD, OPPTAK, TILDELING AV PLASS M.M.

§ 3-1 Opptak

I lov om barnehage § 12a heter det: "Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra august i samsvar med denne loven med forskrift."

Hovedopptaket foregår frem til 01.mai.

Samordnet opptak for kommunale og private barnehager foretas av barnehageadministrasjonen Oppvekst, i samarbeid med barnehageledere/styrere i private og kommunale barnehager.

Det må søkes plass innen fristen 1. mars og ønsket oppstartdato er satt til senest 31.12. Det betales fra tildelt plassdato. Supplerende opptak skjer gjennom hele året.

For at et barn fra en annen kommune enn Ringerike skal bli tildelt barnehageplass, forutsettes det at det er inngått skriftlig avtale med den aktuelle kommunen om en refusjonsordning for kostnader

§ 3-2 Søknad

Søknad om opptak skjer på fastsatt skjema innen 1.mars. Barnehagens opptakskrets er Ringerike kommune. Barnehageåret er fra 15. august til /skolestart følgende år.

Det kan søkes om barnehageplass hele året med løpende tildeling ved ledige plasser.  Dersom det skal søkes om plass i andre kommuner for barn bosatt i Ringerike, må det benyttes søknadsskjema fra den kommunen det skal søkes plass i. For å sikre rett til barnehageplass, må det også søkes om plass i bostedskommunen.

§ 3-3 Kriterier for opptak

Opptakskriterier i prioritert rekkefølge:

1.

a) Barn med nedsatt funksjonsevne, jf Lov om barnehager § 13. Dokumentasjon fra PPT og/eller sykehus (med redegjørelse av barnets funksjonsnivå, dokumentasjon ikke eldre enn 3 måneder)

b) Vedtak fra Barnevernet, etter Lov om barneverntjenester § 4-4 annet og fjerde ledd og § 4-12

c) Vedtak om utsatt skolestart med uttalelse fra sakkyndig instans jfr. Opplæringsloven

2.

a) Barn med dokumenterte helsemessige, sosiale eller psykiske vansker, som

kan ha utbytte av en barnehageplass

b) Barn med foreldre/søsken med alvorlig sykdom eller funksjonshemming

Dokumentasjon:

For punkt 2. a og b: Skriftlig anbefaling fra sakkyndig instans, ikke eldre enn 3 måneder.

2. Barn som fyller 5 år i inntaksåret

3. Søsken i samme barnehage. Det tilstrebes at søsken får plass i samme barnehage

§ 3-4 Opptaksperiode

Nytt barnehageår regnes fra 15.august. Barnet beholder plassen fram til 15.august, eller til plassen sies opp. En forutsetning for å beholde plassen de påfølgende år er at avtalen ikke er misligholdt. Tildelingsmyndigheten kan bestemme at barnet kan flyttes til annen barnehage. 

§ 3-5 Tildeling av plass

Barn kan tilbys plass i andre barnehager enn de prioriterte i søknaden.

Ved opptak av barn må det tas hensyn til barnehagens ledige plasser over og under tre år, og barnegruppens sammensetning.

Under ellers like forhold tilbys eldre barn plass foran yngre.

Innenfor alle prioriteringskriteriene vil eldre barn gå foran yngre, det vil si at det rangeres etter fødselsdato innenfor hvert kriterium.

§ 3-6 Oppsigelse

Oppsigelse skal skje skriftlig til barnehagen med 3 måneders varsel. Oppsigelsestiden blir regnet fra 1. eller 15. i måneden i perioden 15. august - 28. februar. Plassen må sies opp før 1. mars, og barnet må slutte innen 1. juni for at man kan skal oppnå betalingsfri periode fra 1. juni til 14. august. Derimot er juli en betalingsfri måned. Dersom nytt barn tar over plassen i oppsigelsestiden, betales det frem til nytt barn begynner.

Ringerike kommune kan si opp plassene med 3 måneders frist om de av økonomiske grunner finner å måtte stenge en eller flere barnehager. 

KAPITTEL 4. REDUSERT PLASS, PERMISJON, FLYTTING

§ 4-1 Redusert plass

Barnehagene tilbyr 100 % eller 50 % plass. Barnet må ha begynt i barnehagen før foresatte kan søke om endring av plass-størrelsen. Søknaden sendes barnehagen, søknadsfrist 01. mars. Betalingssatsen reduseres i forhold til størrelsen på plassen. Det er den enkelte barnehage som innvilger eller ikke innvilger og administrerer fordelingen av dager til barna ut i fra foreldrenes behov og ut fra et maks. antall barn pr. dag i barnehagen.

§ 4-2 Permisjon fra barnehageplassen

Det er anledning til å søke om permisjon fra hele eller deler av plassen i en tidsbegrenset periode. En forutsetning for å innvilge barnet permisjon er at plassen kan fylles opp av andre søkere.

§ 4-3 Bytte av barnehage

Det er anledning til å søke om bytte av barnehage. Foresatte må da sende inn ny søknad om plass innen 01. mars. 

§ 4-4 Flytting

Dersom barnet og dets foresatte flytter til annen kommune, opphører retten til barnehageplass umiddelbart. Foresatte plikter straks å melde fra til barnehagen om flytting, og senest 2 måneder før flytting skjer. Barnehagemyndigheten kan i særlige tilfeller dispensere fra denne bestemmelsen.

KAPITTEL 5. BETALING M.M.

§ 5-1 Betaling for oppholdet

Foreldrebetaling følger makspris vedtatt av Stortinget. Kostprisen beregnes på grunnlag av de faktiske kostnader.

For 50 % plass påplusses 10 % administrasjonsgebyr.

Det kan søkes om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid (3, 4, og 5 åringer) for lavinntektsfamilier.

§ 5-2 Betaling

Det betales månedlig i 11 måneder med betalingsfri i juli.

Betalingsfrist er den 20. i hver måned.

Foreldrebetaling følger makspris vedtatt av Stortinget. Betaling for kost kommer i tillegg.

Betalingen gjøres ved tilsendt giro. Andre betalingsmåter kan benyttes etter avtale med avgiftskontoret.

§ 5-3 Søskenmoderasjon

Søskenmoderasjon i foreldrebetalingen er 30 % for barn nr. 2 og 50 % for søsken nr. 3 eller flere. Dersom søsknene har ulikt plasstilbud, skal det betales full pris for den dyreste plassen. Søskenmoderasjon skal gjelde uavhengig av om barna går i forskjellige barnehager med ulike eiere.

§5-6 Forfall og manglende betaling

Regningen for barnehageplassen betales ved forfall. Ved forsinket betaling påløper renter i samsvar med lov om renter ved forsinket betaling.

§ 5-7 Mislighold

Ved vesentlig misligholdelse av betaling, kan Barnehagemyndigheten vedta at barnehageplassen blir inndratt. Mislighold anses som vesentlig dersom betalingen står til rest med 2 måneder eller mer.

Mottatt plass inndras hvis gammel restgjeld står ubetalt, eller når nytt barnehageår starter 15. august.

KAPITTEL 6. ANDRE BESTEMMELSER

§ 6-1 Åpningstid

Barnehagene har noe forskjellig åpningstid etter lokale behov. Oppholdstiden er 9,5 timer pr. dag.

§ 6-2 Ferie

Barnehagene holder stengt de tre siste hele ukene i juli, 3 dager mellom palmesøndag og skjærtorsdag, samt dagene mellom jul og nyttår. I tillegg holder barnehagene stengt 5 planleggingsdager i løpet av barnehageåret.

§ 6-3 Gebyr for overtredelse av åpningstiden

Barnet skal være hentet og ute av barnehagen ved stengetid. Ved henting av barn etter barnehagens stengetid faktureres et gebyr på kr. 300,- pr. gang pr. familie for å dekke lønnsutgifter for ansattes overtid. Gebyret faktureres automatisk på neste regning. 

§ 6-4 Leke - og oppholdsareal

For Ringerike kommunes barnehager fastsettes arealnormen til 4 kvm. pr. barn over 3 år og 5,4 kvm. pr. barn under 3 år. Arealnormen gjelder barnas netto leke- og oppholdsareal. Barns garderobe, vask/stellerom, toaletter og inngang (grovgarderobe) regnes ikke med i netto leke- og oppholdsareal, jf. Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.

Utearealet skal være 6 ganger oppholdsarealet inne.

§ 6-5 Internkontroll

Barnehagene skal ha et internkontrollsystem i samsvar med kommunens retningslinjer, og utover dette etter barnehagens behov. I hver barnehage skal det opprettes et miljø- og kvalitetssikringsutvalg. Styrer skal kunne skriftlig dokumentere sitt internkontrollsystem.

 

Publisert
07.01.2013
Sist endret
11.11.2016

Kontakt oss


Servicetorget -
svarer på generelle barnehagespørsmål
Tlf. 32 11 74 00

E-post: servicetorget
@ringerike.kommune.no

Besøksadresse:
Osloveien 1, Hønefoss 

Kommunalsjef Barn og unge 
Marianne Mortensen  

Barnehagerådgiver
Lars Erik Braaten
Tlf.  970 45 934send siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk